Phân tích chi tiết về thẻ script • Bài viết được dịch từ bài A Detailed Breakdown of the trong file HTML. Đoạn code sau mô tả một ví dụ về inline

  <script src="external.js"></script>
  

  Tương thích với XHTML

  Quy tắc của XHTML nghiêm ngặt hơn HTML rất nhiều. Khi các ký tự đặc biệt (như & và <) được dùng trong script của file XHTML, chúng sẽ gây ra lỗi. Cách giải quyết đơn giản nhất là dùng file script ngoài. Tuy nhiên, nếu bạn buộc phải viết script inline, bạn sẽ phải thêm phần CDATA (character data) vào file của bạn. Với phần CDATA, các kí tự đặc biệt có thể được sử dụng thoải mái. Ví dụ sau sử dụng phần CDATA tương thích với cả XHTML và HTML. Chú ý là XHTML bắt buộc dùng thuộc tính "type":

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
   alert((1 < 2) && (3 > 2));
  //]]>
  </script>
  

  Chèn thẻ script động

  Chèn thẻ script động là kỹ thuật trong đó các thẻ

 • Ngôn ngữ script được chỉ định bởi thuộc tính "type". Không sử dụng thuộc tính "language". Thuộc tính "type" có giá trị mặc định là "text/javascript" ở HTML5.
 • Các file XHTML nên dùng file script ngoài hoặc phần CDATA để sử dụng ký tự đặc biệt.
 • Các thẻ script được chèn động có thể request các tài nguyên từ trang khác (cross-site)
 • Thuộc tính "async" khiến cho script chạy bất đồng bộ. Nó cũng có thể được dùng để bảo toàn thứ tự của các script được chèn động.
 • Thuộc tính "defer" có thể trì hoãn việc chạy script cho đến khi document sẵn sàng.
 • Chuyển các thẻ

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.