So sánh giữa nil? và == nil • Có điểm gì khác biệt giữa nil? và == nil

  Sẽ không có gì khác biệt khi mà bạn nhìn vào kết quả trả về. Và tôi thích dùng nil? vì nó dễ đọc hơn. Nhưng đó chỉ là vấn đề về cảm nhận của mỗi người

  Tuy nhiên có một sự khác biệt nhỏ trong cách tính kết quả này.

  1. nil?

  nil? là một phương thức được định nghĩa trên Object và NilClass.

  # NilClass
  rb_true(VALUE obj)
  {
   return Qtrue;
  }
  
  # Object
  static VALUE
  rb_false(VALUE obj)
  {
   return Qfalse;
  }
  

  Kiểm tra nil? chỉ là việc gọi một phương thức đơn giản. Đối tượng của bạn kế thừa từ class Object đã được cài đặt phương thức nil? và luôn trả về false

  Object.new.nil? # return false 
  

  Lưu ý: Trong lớp cha của lớp Object là lớp BasicObject, phương thức nil? không được cài đặt

  BasicObject.new.nil? # undefined method `nil?' for #<BasicObject:0x000000065e7940>
  

  2. == nil

  a == b chỉ là cú pháp để gửi thông điệp == từ phải sang trái cùng với một đối số duy nhất. Điều đó có nghĩa là a.==(b) đối với trường hợp tổng quát. Còn trong trường hợp cụ thể của chúng ta a.==(nil)

  == là một phương thức được định nghĩa trên BasicObject:

  rb_obj_equal(VALUE obj1, VALUE obj2)
  {
    if (obj1 == obj2) return Qtrue;
    return Qfalse;
  }
  

  Từ tài liệu

  Ở mức đối tượng, == trả về true chỉ khi giá trị so sánh và giá trị được so sánh có cùng một đối tượng

  Vì vậy kết quả trả về true nếu hai biến đang trỏ đến cùng một đối tượng hoặc nếu lớp nhận đã ghi đè phương thức == theo cách khác. Và các lớp con được dùng để ghi đè == để thực hiện hành vi cụ thể của lớp. Điều đó có nghĩa là hiệu suất phụ thuộc vào việc thực hiện ==. Không giống như nil? không được ghi đè bằng các lớp con.

  Hơi khó hiểu nhỉ. Để tôi giải thích điều này

  a = :framgia
  b = :framgia
  a == b # return true
  a.object_id # return 9107228
  b.object_id # return 9107228
  
  c = "framgia"
  d = "framgia"
  c == d # return true
  c.object_id # return 53695100
  d.object_id # return 38048440
  

  Cả 2 phép so sánh đều trả về true. Nhưng a, b cùng thuộc 1 đối tượng vì có cùng object_id. Còn c, d không thuộc cùng một đối tượng vì ko cùng object_id, tức là c == d đã ghi đè phương thức ==

  3. Giải pháp khác

  Trong ruby, để kiểm tra mọi thứ người ta hay đem ra so sánh với false hoặc nil.Nhưng bạn cũng có thể bỏ qua việc so sánh này bằng cách kiểm tra chính đối tượng mà bạn đang dùng

  if some_object
   puts "some_object is neither nil nor false" # Một vài đối tượng không phải nil cũng chẳng phải false
  end
  

  4. Hiệu năng

  Tôi mong ước nil? có thể nhanh được như == nil. Bởi vì hiệu suất việc ghi đè == phụ thuộc vào receiver. Đây là một benchmark đơn giản để kiểm tra các giả định của tôi. Như thường lệ tôi sử dụng gem benchmark/ips của Evan Phoenix.

  require 'benchmark/ips'
  
  class ExpensiveEquals
   def ==(other)
    1000.times {}
    super(other)
   end
  end
  
  string = 'something'
  number = 123
  expensive = ExpensiveEquals.new
  notnil = Object.new
  isnil = nil
  
  Benchmark.ips do |x|
  
   x.report('isnil.nil?') do
    if isnil.nil?
    end
   end
  
   x.report('notnil.nil?') do
    if notnil.nil?
    end
   end
  
   x.report('string.nil?') do
    if string.nil?
    end
   end
  
   x.report('number.nil?') do
    if number.nil?
    end
   end
  
   x.report('expensive.nil?') do
    if expensive.nil?
    end
   end
  
   x.report('isnil == nil') do
    if isnil == nil
    end
   end
  
   x.report('notnil == nil') do
    if notnil == nil
    end
   end
  
   x.report('string == nil') do
    if string == nil
    end
   end
  
   x.report('number == nil') do
    if number == nil
    end
   end
  
   x.report('expensive == nil') do
    if expensive == nil
    end
   end
  
   x.report('nil == isnil') do
    if nil == isnil
    end
   end
  
   x.report('nil == notnil') do
    if nil == notnil
    end
   end
  
   x.report('nil == string') do
    if nil == string
    end
   end
  
   x.report('nil == number') do
    if nil == number
    end
   end
  
   x.report('nil == expensive') do
    if nil == expensive
    end
   end
  
  
   x.report('isnil') do
    if isnil
    end
   end
  
   x.report('notnil') do
    if notnil
    end
   end
  
   x.report('string') do
    if string
    end
   end
  
   x.report('number') do
    if number
    end
   end
  
   x.report('expensive') do
    if expensive
    end
   end
  
   x.compare!
  end
  

  Kết quả trả về:

  notnil: 11840655.4 i/s
  expensive: 11801608.9 i/s - 1.00x slower
  number: 11679119.8 i/s - 1.01x slower
  string: 11598016.4 i/s - 1.02x slower
  isnil: 11529034.6 i/s - 1.03x slower
  notnil == nil: 10397262.7 i/s - 1.14x slower
  nil == expensive: 10319767.0 i/s - 1.15x slower
  nil == string: 10188393.9 i/s - 1.16x slower
  nil == number: 10167930.4 i/s - 1.16x slower
  isnil == nil: 10120560.0 i/s - 1.17x slower
  nil == notnil: 10069779.1 i/s - 1.18x slower
  nil == isnil: 10055165.2 i/s - 1.18x slower
  expensive.nil?: 9970905.5 i/s - 1.19x slower
  string.nil?: 9967045.3 i/s - 1.19x slower
  number.nil?: 9893974.5 i/s - 1.20x slower
  notnil.nil?: 9581974.5 i/s - 1.24x slower
  isnil.nil?: 8390963.6 i/s - 1.41x slower
  string == nil: 6915330.1 i/s - 1.71x slower
  number == nil: 6803969.3 i/s - 1.74x slower
  expensive == nil:  25382.6 i/s - 466.49x slower
  

  chú thích: i/s là iterations/second

  Theo như kết quả thì phép toán chạy chậm nhất expensive == nil chậm gấp 466.49 lần phép toán chạy nhanh nhất notnil (notnil được lấy ra làm đơn vị cơ bản để so sánh slower với các phép toán còn lại)

  Tôi không mong muốn nil? lại chạy chậm đến vậy. Qua kết qua thu được thì việc kiểm tra nil == sẽ cho hiệu năng cao là bạn kiểm tra == nil. Và trong các phép kiểm tra thì kiểm tra chính đối tượng như được nêu ra ở phần 3. giải pháp khác đã đạt được hiệu năng cao nhất

  5. Kết luận

  Bài viết này mình dịch từ nguồn: http://pascalbetz.github.io/ruby/2016/05/17/nilvsequals/

  Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.