Optimization and Indexes (part 1) • How MySQL Uses Indexes

  Index được sử dụng để tìm các bản ghi theo column có giá trị cụ thể một cách nhanh chóng. Nếu không có index, Mysql phải bắt đầu từ bản ghi đầu tiên sau đó đọc qua toàn bộ bảng để tìm các bản ghi có liên quan.
  Kích thước bản ghi của bảng càng lớn thì chi phí tìm kiếm càng cao. Nếu bảng có index, MySql có thể nhanh chóng xác định vị trí để tìm kiếm, cách tìm kiếm này rõ ràng nhanh hơn nhiều so với việc tìm kiếm tuần tự.
  Hầu hết các index của MySql (PRIMARY KEY, UNIQUE, INDEX, và FULLTEXT) được lưu trữ trong B-trees. Ngoại lệ, các index kiểu dữ liệu không gian (spatial data type) sử dụng R-trees, các bảng MEMORY hỗ trợ chỉ mục băm (hash indexes), InnoDB sử dụng danh sách đảo ngược cho FULLTEXT indexes.

  MySQL sử dụng index cho các hoạt động:

  • Để tìm các bản ghi thỏa mãn với mệnh đề WHERE một cách nhanh chóng.
  • Để loại bỏ các bản ghi từ việc lựa chọn khi một bảng có nhiều index. Nếu có một sự lựa chọn giữa nhiều index, MySQL thường sử dụng index mà kết quả tìm thấy số hàng nhỏ nhất (the most selective index).
  • Để lấy các bản ghi từ các bảng khác nhau khi thực hiện join. MySQL có thể sử dụng index trên cột hiệu quả hơn nếu chúng được khai báo là cùng loại và kích cỡ. Trong ngữ cảnh này, VARCHAR và CHAR được coi là giống nhau nếu chúng được khai báo là cùng một kích cỡ. Ví dụ, VARCHAR (10) và CHAR (10) có cùng kích cỡ, nhưng VARCHAR (10) và CHAR (15) thì không.
  • Để so sánh giữa các cột có kiểu dữ liệu là nonbinary, cả hai cột nên sử dụng bộ ký tự giống nhau. Ví dụ: so sánh cột utf8 với một cột latin1 loại trừ việc sử dụng một chỉ mục.
  • So sánh các cột không giống nhau (ví dụ như so sánh giữa một string column với numeric column, hoặc date column...) có thể ngăn việc sử dụng các index nếu các giá trị không thể so sánh trực tiếp mà không cần chuyển đổi. Đối với một giá trị nhất định như 1 (số một) trong kiểu numeric column, nó có thể so sánh với bất kỳ giá trị nào trong string column như '1', '1', '00001' hoặc '01 .e1 '. Điều này loại trừ việc sử dụng bất kỳ index nào cho string column.
  • Để tìm giá trị MIN () hoặc MAX () cho một cột 'key_color' đã được đánh index cụ thể. Điều này được tối ưu hóa bởi một tiền xử lý để kiểm tra xem bạn đang sử dụng 'WHERE key_part_N = constant' trên tất cả các key xảy ra trước key_col. Trong trường hợp này, MySQL thực hiện một tìm kiếm khóa duy nhất cho mỗi biểu thức MIN () hoặc MAX () và thay thế nó bằng một hằng số. Nếu tất cả các biểu thức được thay thế bằng các hằng số, truy vấn sẽ trả về cùng một lúc. Ví dụ:
  SELECT MIN(key_part2),MAX(key_part2)
   FROM tbl_name WHERE key_part1=10;
  

  Trong một số trường hợp, truy vấn có thể được tối ưu hóa để lấy ra các giá trị (đó là khi sử dụng một chỉ mục mà trả về tất cả các kết quả của truy vấn, và được gọi là chỉ mục bao trùm - covering index). Nếu một query sử dụng chỉ một cột và cột này bao gồm một số chỉ mục, thì truy vấn trên cây chỉ mục (index tree) sẽ có tốc độ tốt hơn.

  SELECT key_part3 FROM tbl_name
   WHERE key_part1=1
  

  Primary Key Optimization

  Khóa chính của một bảng thể hiện cột hoặc tập hợp các cột mà ta sử dụng trong các truy vấn quan trọng nhất. Nó có một chỉ mục quan hệ (associated index), giúp cho hiệu suất truy vấn nhanh. Việc sử dụng NOT NULL tối ưu hóa cho các truy vấn, bởi vì nó không thể bao gồm bất kỳ giá trị NULL. Với công cụ lưu trữ InnoDB, dữ liệu bảng được tổ chức thực tế để thực hiện tìm kiếm cực nhanh dựa trên khóa chính hoặc các cột.

  Nếu bảng của ta lớn và quan trọng, nhưng không có cột hoặc nhóm cột rõ ràng để sử dụng làm khóa chính, ta có thể tạo thêm một cột riêng biệt với giá trị tăng tự động để sử dụng làm khóa chính. Những ID duy nhất này có thể phục vụ như các con trỏ tới các hàng tương ứng trong các bảng khác khi ta join bảng bằng các khoá ngoại.

  Foreign Key Optimization

  If a table has many columns, and you query many different combinations of columns, it might be efficient to split the less-frequently used data into separate tables with a few columns each, and relate them back to the main table by duplicating the numeric ID column from the main table. That way, each small table can have a primary key for fast lookups of its data, and you can query just the set of columns that you need using a join operation. Depending on how the data is distributed, the queries might perform less I/O and take up less cache memory because the relevant columns are packed together on disk. (To maximize performance, queries try to read as few data blocks as possible from disk; tables with only a few columns can fit more rows in each data block.)

  Nếu một bảng có nhiều cột, và truy vấn kết hợp nhiều cột khác nhau, có thể phân chia các cột dữ liệu được sử dụng thường xuyên thành bảng (hoặc các bảng) riêng biệt và liên kết chúng lại với bảng chính. Bằng cách đó, mỗi bảng nhỏ có thể có một khóa chính để tra cứu nhanh dữ liệu của nó, và ta có thể truy vấn tập các cột mà ta cần sử dụng một thao tác nối. Tùy thuộc vào cách dữ liệu được phân phối, các truy vấn có thể thực hiện ít I / O và mất ít bộ nhớ cache vì các cột có liên quan được đóng gói lại với nhau trên đĩa. (Để tối đa hóa hiệu suất, các truy vấn cố gắng đọc từ đĩa càng ít khối dữ liệu càng tốt)

  Column Indexes

  Loại index phổ biến nhất thường là một single column, cho phép tra cứu nhanh các bản ghi có giá trị tương ứng với cột tương ứng. Cấu trúc dữ liệu B-tree cho phép chỉ mục nhanh chóng tìm ra một giá trị cụ thể, một tập các giá trị hoặc một dải các giá trị, tương ứng với các toán tử như =, >, ≤, BETWEEN, IN, v.v., trong mệnh đề WHERE.
  Số chỉ mục tối đa cho mỗi bảng và chiều dài chỉ mục tối đa được xác định cho mỗi công cụ lưu trữ. Tất cả các công cụ lưu trữ đều hỗ trợ ít nhất 16 chỉ mục cho mỗi bảng và tổng chiều dài chỉ mục ít nhất 256 byte. Hầu hết các cơ chế lưu trữ có giới hạn cao.
  Để biết thêm thông tin về các column index, xem phần "CREATE INDEX Syntax".

  Index Prefixes

  With col_name(N) syntax in an index specification for a string column, you can create an index that uses only the first N characters of the column. Indexing only a prefix of column values in this way can make the index file much smaller. When you index a BLOB or TEXT column, you must specify a prefix length for the index. For example:
  Với cú pháp col_name (N) trong một đặc tả chỉ mục cho một string column, bạn phải chỉ định độ dài cho chỉ mục. Theo cách này có thể làm cho các index file nhỏ hơn nhiều. Khi bạn lập chỉ mục một cột BLOB hoặc TEXT, bạn phải chỉ định độ dài cho chỉ mục. Ví dụ:

  CREATE TABLE test (blob_col BLOB, INDEX(blob_col(10)));
  

  Prefixes có thể dài tối đa 1000 byte (767 byte cho các bảng InnoDB, trừ khi bạn có bộ innodb_large_prefix).

  Note:
  Giới hạn prefixes được tính bằng byte, trong khi độ dài prefixes trong các câu lệnh CREATE TABLE, ALTER TABLE và CREATE INDEX được hiểu là số ký tự cho các kiểu (CHAR, VARCHAR, TEXT) và số byte cho các kiểu chuỗi nhị phân (BINARY, VARBINARY, BLOB).

  Để biết thêm thông tin về các tiền tố chỉ mục, xem "CREATE INDEX Syntax".

  FULLTEXT Indexes

  FULLTEXT indexes are used for full-text searches. Only the InnoDB and MyISAM storage engines support FULLTEXT indexes and only for CHAR, VARCHAR, and TEXT columns. Indexing always takes place over the entire column and column prefix indexing is not supported. For details, see Section 12.9, “Full-Text Search Functions”.

  FULLTEXT Indexes được sử dụng cho tìm kiếm toàn văn. Chỉ có các công cụ lưu trữ InnoDB và MyISAM hỗ trợ các FULLTEXT Indexes và chỉ cho các cột có kiểu CHAR, VARCHAR, và TEXT. Để biết chi tiết, xem phần “Full-Text Search Functions”.

  Tối ưu hóa áp dụng cho một số loại truy vấn FULLTEXT với các bảng InnoDB duy nhất đặc biệt hiệu quả với:

  • Truy vấn FULLTEXT chỉ trả về document ID, hoặc document ID và thứ hạng tìm kiếm.
  • Truy vấn FULLTEXT sắp xếp (sort) các bản ghi phù hợp theo thứ tự giảm dần và áp dụng một khoảng LIMIT. Áp dụng cách tối ưu này khi không có mệnh đề WHERE và chỉ dùng một mệnh đề ORDER BY DESC.
  • Truy vấn FULLTEXT chỉ truy xuất COUNT (*) giá trị của bản ghi phù hợp với cụm từ tìm kiếm, không có mệnh đề WHERE bổ sung. Mệnh đề WHERE khi đó như là "WHERE MATCH (text) AGAINST ('other_text')", mà không có bất kỳ toán tử so sánh > 0 nào.

  For queries that contain full-text expressions, MySQL evaluates those expressions during the optimization phase of query execution. The optimizer does not just look at full-text expressions and make estimates, it actually evaluates them in the process of developing an execution plan.

  An implication of this behavior is that EXPLAIN for full-text queries is typically slower than for non-full-text queries for which no expression evaluation occurs during the optimization phase.

  EXPLAIN for full-text queries may show Select tables optimized away in the Extra column due to matching occurring during optimization; in this case, no table access need occur during later execution.

  Đối với các truy vấn có chứa các full-text expressions (biểu thức), MySQL đánh giá các biểu thức đó trong giai đoạn tối ưu hóa của việc thực hiện truy vấn.
  Khi dùng EXPLAIN, chúng ta thấy các full-text queries thường chậm hơn so với các non-full-text queries.
  EXPLAIN đối với full-text queries hiển thị "Select table" được tối ưu hóa trong cột "Extra" do sự kết hợp xảy ra trong quá trình tối ưu hoá
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.