Tìm hiểu về vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC)  1. Sự phát triển
  • Xu hướng năm 1960:

  • Xu hướng năm 1990:

  • Xu hướng của năm 2000:

  Xu hướng và khả năng của kiểm thử đang thay đổi. Kiểm thử bây giờ đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và có quá trình định hướng. Kiểm thử không chỉ giới hạn tìm lỗi mà có phạm vi rộng hơn và được yêu cầu thực hiện kể từ khi dự án bắt đầu chạy (thậm chí là từ khi requirements chưa hoàn chỉnh).

  Kể từ khi kiểm thử cũng được chuẩn hóa. Cũng giống như sự phát triển của phần mềm, testing cũng có vòng đời. Vậy vòng đời (lifecycle) là gì?

  • Vòng đời là 1 thuật ngữ đơn giản đề cập đến chuỗi các thay đổi từ một hình thức này sang dạng khác. Những thay đổi này có thể xảy ra với bất kỳ vật hữu hình hoặc vô hình nào. Mọi thực thể đều có vòng đời từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
  • Phần mềm cũng là một thực thể. Cũng giống như phát triển phần mềm liên quan đến một chuỗi các bước, testing cũng có các bước cần được thực hiện trong một trình tự nhất định.
  • Việc thực hiện các hoạt động testing một cách có hệ thống và theo kế hoạch được gọi là vòng đời của testing.
  1. Vòng đời của kiểm thử phần mềm (STLC - Software testing Life Cycle)) là gì?

  Chu kỳ kiểm thử phần mềm đề cập đến quy trình testing có các bước cụ thể được thực hiện trong một trình tự nhất định để đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng đã được đáp ứng. Trong quá trình STLC, mỗi hoạt động được thực hiện một cách có kế hoạch và có hệ thống. Mỗi giai đoạn có các mục tiêu và sản phẩm khác nhau. Các tổ chức khác nhau có các giai đoạn khác nhau trong STLC.

  Các giai đoạn của STLC:

  • Giai đoạn yêu cầu - Requirements phase
  • Giai đoạn lập kế hoạch - Planning Phase
  • Phân tích yêu cầu - Analysis phase
  • Giai đoạn thiết kế - Design Phase
  • Giai đoạn Implementation - Implementation Phase
  • Giai đoạn Execution - Execution Phase
  • Giai đoạn kết thúc - Conclusion Phase
  • Giai đoạn chấm dứt - Closure Phase

  2.1. Giai đoạn yêu cầu

  Trong giai đoạn này STLC, phân tích và nghiên cứu các yêu cầu. Giai đoạn này giúp xác định phạm vi kiếm thử. Nếu bất kỳ tính năng nào không thể testing, phải confirm lại trong giai đoạn này để làm rõ vấn đề.

  2.2. Giai đoạn lập kế hoạch

  Lập kế hoạch kiểm thử là bước đầu tiên của quy trình kiểm thử. Trong giai đoạn này, xác định các hoạt động và nguồn lực sẽ giúp đạt được các mục tiêu kiểm thử. Cần tập trung xác định số liệu, phương pháp thu thập và theo dõi các chỉ số đó. Có 2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch kiểm thử:

  • Kiểm thử chiến lược
  • Phân tích rủi ro/quản lý rủi ro, giảm thiểu rủi ro

  2.3. Giai đoạn phân tích

  Giai đoạn này định nghĩa "WHAT" để tested. Về cơ bản chúng ta xác định các điều kiện test thông qua các tài liệu yêu cầu, rủi ro sản phẩm và cơ sở thử nghiệm khác. Các điều kiện test nên được theo dõi cùng với requirements. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định các điều kiện test:

  • Mức độ và chiều sâu của testing
  • Tính phức tạp của sản phẩm
  • Rủi ro về sản phẩm và dự án
  • Chu kỳ phát triển phần mềm liên quan.
  • Quản lý kiểm tra
  • Kỹ năng và kiến thức của team
  • Tính khả dụng của các bên liên quan.

  2.4. Giai đoạn thiết kế

  Giai đoạn này định nghĩa "HOW" để kiểm tra. Giai đoạn này bao gồm các nhiệm vụ sau:

  • Xem chi tiết điều kiện test. Phá vỡ các điều kiện thử nghiệm thành nhiều điều kiện phụ để tăng phạm vi test.
  • Xác định và lấy dữ liệu test
  • Xác định và thiết lập môi trường test
  • Tạo các chỉ số truy xuất nguồn gốc yêu cầu
  • Tạo ra các số liệu test

  2.5. Giai đoạn thực hiện

  Nhiệm vụ chính của giai đoạn này là tạo ra các bản test case detail. Ưu tiên các trường hợp thử nghiệm cũng xác định trường hợp thử nghiệm nào sẽ trở thành một phần của bộ hồi quy. Trước khi hoàn thiện các trường hợp test, điều quan trọng là tiến hành đánh giá để đảm bảo tính đúng đắn của các trường hợp test. Ngoài ra đừng quên lấy dấu hiệu của các trường hợp test trước khi bắt đầu thực hiện thực tế.

  2.6. Giai đoạn chấp hành

  Đây là giai đoạn STLC. Nhưng trước khi bắt đầu thực hiện, đảm bảo rằng tiêu chí nhập của bạn đã được đáp ứng. Thực hiện các trường hợp thử nghiệm, đăng nhập lỗi trong trường hợp có sự khác biệt và báo cáo tình trạng.

  2.7. Giai đoạn kết luận

  Giai đoạn này tập trung vào tiêu chí cung cấp số liệu chính xác và kết quả của việc test. Cập nhật số liệu truy xuất có nguồn gốc, báo cáo tình hình test và các rủi ro.

  2.8. Giai đoạn kết thúc

  Nhiệm vụ cho các hoạt động chấm dứt bao gồm:

  • Check lại việc hoàn thành công việc test. Cho dù tất cả các trường hợp thử nghiệm được thực hiện hoặc giảm nhẹ cũng cần kiểm tra để chắc chắn rằng không có lỗi nghiêm trọng xảy ra.
  • Đàm thảo các bài học kinh nghiệm và tạo các bài học kinh nghiệm (bao gồm những gì đã tiến bộ, phạm vi cải tiến và những gì có thể được cải thiện)

  Nguồn tham khảo: http://www.softwaretestinghelp.com/what-is-software-testing-life-cycle-stlc/
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.