Working with Forms AngularJS • AngularJS là một phần gắn bó với công việc hàng ngày của mình, hôm nay mình muốn chia sẻ một vài kiến thức về Forms trong AngularJS theo cách nhìn nhận mà mình đọc được trong sách, hy vọng giúp ích cho mọi người.

  Preparing the Example Project

  Đầu tiên chúng ta sẽ có một file html là forms.html

  <!DOCTYPE html>
  <html ng-app="exampleApp">
   <head>
    <title>Forms</title>
    <script src="angular.js"></script>
    <link href="bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <link href="bootstrap-theme.css" rel="stylesheet" />
    <script>
     angular.module("exampleApp", [])
     .controller("defaultCtrl", function ($scope) {
     $scope.todos = [
     { action: "Get groceries", complete: false },
     { action: "Call plumber", complete: false },
     { action: "Buy running shoes", complete: true },
     { action: "Buy flowers", complete: false },
     { action: "Call family", complete: false }];
     });
    </script>
   </head>
   <body>
    <div id="todoPanel" class="panel" ng-controller="defaultCtrl">
     <h3 class="panel-header">
      To Do List
      <span class="label label-info">
      {{(todos | filter: {complete: 'false'}).length}}
      </span>
     </h3>
     <table class="table">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>Action</th>
        <th>Done</th>
       </tr>
      </thead>
      <tr ng-repeat="item in todos">
       <td>{{$index + 1}}</td>
       <td>{{item.action}}</td>
       <td>{{item.complete}}</td>
      </tr>
     </table>
    </div>
   </body>
  </html>
  

  Có thể thấy chúng ta đang dùng một span element để hiển thị số lượng của complete to-do items bằng Boostrap label như sau:

  ...
  <span class="label label-info">{{(todos | filter: {complete: 'false'}).length}}</span>
  ...
  

  Ở dòng trên inline data binding chúng ta đã sử dụng filter để select các đối tượng to-do mà nó có thuộc tính complete là false.

  Using Form Elements with Two-Way Data Bindings

  Trước khi đi sâu vào chi tiết của các directive mà AngularJS cung cấp để làm việc với forms, chúng ta hãy xem lại một chút về cơ chế two-way data bindings(một cơ chế rất quen thuộc với những người làm việc với AngularJS),nó liên quan tới form elements vì nó có thể thu thập dữ liệu từ user sau đó cập nhật model.Ở đây cơ chế two-way data bindings được tạo ra bởi ng-model directive, nó có thể apply bất kì form elements bao gồm cả input.AngularJS đảm bảo rằng các thay đổi trong form element được tự động update vào phần tương ứng của data model.

  ...
  <table class="table">
   <thead>
    <tr>
     <th>#</th>
     <th>Action</th>
     <th>Done</th>
    </tr>
   </thead>
   <tr ng-repeat="item in todos">
    <td>{{$index + 1}}</td>
    <td>{{item.action}}</td>
    <td>
     <input type="checkbox" ng-model="item.complete"
    </td>
   </tr>
  </table>
  ...
  

  Một to-do list mà không cho phép bạn kiểm tra các items không phải là điều tốt cho bạn sử dụng.Trong danh sách trên, chúng ta đã thay thế inline data binding hiển thị giá trị của thuộc tính hoàn chỉnh với một check box input element.Chúng ta đã sử dụng ng-model để tạo two-way binding với thuộc tính complete.Khi trang được load xong, AngularJS sử dụng thuộc tính complete để set trạng thái khởi tạo của check box và khi user check hoặc uncheck thì giá trị được tự động update.Có thể thấy ng-model directive là một cách rất gọn nhẹ để áp dụng một trong các tính năng của AngularJS data-binding theo cách cho phép người dùng sửa đổi các mô hình dữ liệu.

  Bạn có thể thấy hiệu quả của việc thay đổi mô hình dữ liệu bằng cách check và uncheck các input elements trong ví dụ.Để thấy model đang được thay đổi bạn cần nhìn vào label hiển thị số lượng các to-do items có trường complete là false.

  Implicitly Creating Model Properties

  Ví dụ trước hoạt động trên thuộc tính model mà chúng ta đã xác định rõ khi ta setup controller, nhưng bạn cũng có thể sử dụng two-way data bindings để ngầm tạo các thuộc tính trong data model-một tính năng hữu ích khi bạn sử dụng form elements để thu thập dữ liệu người dùng để tạo một đối tượng hoặc thuộc tính mới trong data model.Chúng ta cùng phân tích ví dụ sau để hiểu rõ hơn

  <html ng-app="exampleApp">
   <head>
    <title>Forms</title>
    <script src="angular.js"></script>
    <link href="bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <link href="bootstrap-theme.css" rel="stylesheet" />
    <script>
     angular.module("exampleApp", [])
     .controller("defaultCtrl", function ($scope) {
     $scope.todos = [
     { action: "Get groceries", complete: false },
     { action: "Call plumber", complete: false },
     { action: "Buy running shoes", complete: true },
     { action: "Buy flowers", complete: false },
     { action: "Call family", complete: false }];
      
     $scope.addNewItem = function (newItem) {
     $scope.todos.push({
     action: newItem.action + " (" + newItem.location + ")",
     complete: false
     });
     };
     });
    </script>
   </head>
   <body>
    <div id="todoPanel" class="panel" ng-controller="defaultCtrl">
     <h3 class="panel-header">
      To Do List
      <span class="label label-info">
      {{ (todos | filter: {complete: 'false'}).length}}
      </span>
     </h3>
     <div class="row">
      <div class="col-xs-6">
       <div class="well">
        <div class="form-group row">
         <label for="actionText">Action:</label>
         <input id="actionText" class="form-control"
          ng-model="newTodo.action">
        </div>
        <div class="form-group row">
         <label for="actionLocation">Location:</label>
         <select id="actionLocation" class="form-control"
          ng-model="newTodo.location">
          <option>Home</option>
          <option>Office</option>
          <option>Mall</option>
         </select>
        </div>
        <button class="btn btn-primary btn-block"
         ng-click="addNewItem(newTodo)">
        Add
        </button>
       </div>
      </div>
      <div class="col-xs-6">
       <table class="table">
        <thead>
         <tr>
          <th>#</th>
          <th>Action</th>
          <th>Done</th>
         </tr>
        </thead>
        <tr ng-repeat="item in todos">
         <td>{{$index + 1}}</td>
         <td>{{item.action}}</td>
         <td>
          <input type="checkbox" ng-model="item.complete">
         </td>
        </tr>
       </table>
      </div>
     </div>
    </div>
   </body>
  </html>
  

  Nguồn: Pro AngularJS book-Chapter 12
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.