Tạo app realtime với Socket.io và Broadcasting Events trong laravel 5 • Chào các bạn, Laravel là một framework rất phổ biến của php, hỗ trợ nhiều tính năng giúp chúng ta tạo một trang web nhanh chóng. Hôm nay mình ứng dụng broadcasting để tạo một app realtime đơn giản. Bắt đâu nhé!

  1. Điều kiện tiên quyết

  Để thực hiện bài hướng dẫn này yêu cầu trên máy tính phải có:

  • PHP
  • Composer
  • Node
  • Redis

  2. Tạo mới project bằng composer:

  chạy lệnh command sau để tạo project tên là my-project

  composer create-project --prefer-dist laravel/laravel my-project
  cd my-project
  

  3. Cài đặt các packages

  • Node: Cài đặt các gói express, ioredis, socket.io bằng cách chạy lệnh
   npm install express ioredis socket.io --save
   Sau khi chạy lệnh trên file package.js sẽ như sau:
  • Laravel: Cài đặt package predis/predis bằng cách chạy lệnh:
   composer require predis/predis
   Sau khi chạy câu lệnh trên thì file composer.json sẽ như thế này:

  4. Tạo Event.

  Để tạo event trong laravel chạy câu lệnh sau:
  php artisan make:event EventName
  Sau đó edit lại file EventName.php như thế này:
  Chú ý rằng class EventName phải implements ShouldBroadcast.

  5. Tạo view.

  a. Tạo file master.blade.php trong thư mục resources/views/layouts. File này có nội dung như sau:
  b. Tạo file test.blade.php trong thư mục resources/views có nội dung như sau:

  6. Routing.

  Ta tạo 3 routes trong file routers/web.php. File này có nội dung như sau:
  Chức năng của từng route đã được chú thích rõ ràng.

  7. Tạo file server node.

  Tạo file node.js để khởi chạy server node. File node.js có nội dung như sau:

  8. Config BROADCAST_DRIVER

  Trong file .env tìm BROADCAST_DRIVER sữa lại thành:
  BROADCAST_DRIVER = redis

  9. Khởi chạy server:

  • Server php: php aritsan serve
  • Server Node: node node.js

  10. Test kết quả

  Dựa trên ví dụ này bạn có thể viết những app real time rồi đó.
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.