Tạo Animation với ConstraintLayout trong Android • Mở Bài

  • Thường chúng ta hay tạo ra animation bằng cách sử dụng lớp Animation hoặc sử dụng xml.
  • Hôm nay mình xin giới thiệu cách viết khác bằng sử dụng ContraintLayout, nếu các bạn chưa biết về ConstaintLayout có thể vào đây để xem.

  B1: Tạo Layout

  • Tạo file activity_main.xml như sau :
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/root"
    tools:context="com.framgia.MainActivity">
  
    <ImageView
      android:id="@+id/imageView"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="100dp"
      android:layout_marginEnd="8dp"
      android:layout_marginStart="8dp"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:src="@mipmap/ic_launcher"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>
      
  </android.support.constraint.ConstraintLayout>
  
  • Tạo thêm file activity_image.xml như sau :
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/root">
  
    <ImageView
      android:id="@+id/imageView"
      android:layout_width="250dp"
      android:layout_height="250dp"
      android:layout_marginBottom="8dp"
      android:layout_marginEnd="8dp"
      android:layout_marginStart="8dp"
      android:src="@mipmap/ic_launcher"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
      
  </android.support.constraint.ConstraintLayout>
  

  B2: Tạo Animation

  • Trong class MainActivity chúng ta code như sau :
  class MainActivity : AppCompatActivity() {
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
      setContentView(R.layout.main_activity)
      addAnimation()
    }
  
    private fun addAnimation() {
      var set = false
      val constraint1 = ConstraintSet()
      constraint1.clone(root)
      val constraint2 = ConstraintSet()
      constraint2.clone(this, R.layout.activity_image)
  
      findViewById<ImageView>(R.id.imageView).setOnClickListener{
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
          TransitionManager.beginDelayedTransition(root)
          val constraint = if(set) constraint1 else constraint2
          constraint.applyTo(root)
          set = !set
        }
      }
    }
  }
  

  Kết quả

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.