Tìm hiểu về Deployer - Công cụ deploy hữu ích cho các dự án PHP • Deploy là một công đoạn không thể thiếu cho mỗi dự án PHP nói riêng và dự án IT nói chung. Nó gần giống với công đoạn cài đặt phần mềm chung chung, là bước triển khai dự án lên một môi trường (testing, development, staging hoặc production). Đảm bảo cho dự án chạy một cách trơn tru không gặp lỗi về môi trường cũng như thiếu các thư viện yêu cầu

  Để đơn giản hóa quá trình triển khai dự án PHP, hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn 1 tool deploy có tên là Deployer (https://deployer.org/). Deployer sẽ giúp cho người lập trình triển khai 1 dự án lên bất cứ môi trường nào một cách nhanh nhất, đơn giản nhất, tiện lợi nhất chỉ bằng một vài command đơn giản

  I. Các tính năng của Deployer

  1. Triển khai nhanh

  Deployer được đóng gói với các tính năng tiết kiệm thời gian và tối ưu, tốt nhất cho hiệu suất và việc phát triển.

  2. Module

  Tạo cho các bạn các script tích hợp dựa trên những khối module có sẵn được gọi là “recipes”

  3. Clean code

  Deployer có source code rõ ràng, ngắn gọn súc tích và được kiểm thử rất cẩn thận kỹ lưỡng. Mã nguồn được theo dõi bởi nhiều công cụ quản lý chất lượng. Mỗi pull request cũng được check bới các test tool

  4. Khả năng rollback

  Nếu có bất cứ lỗi nào trong quá trình deploy, thì chúng ta vẫn có thể rollback về release trước đó một cách đơn giản

  5. Các task có thể chạy đồng thời

  Deployer có thể chạy nhiều tasks đồng thời mà không cần bất cứ một thư viện nào khác

  6. Tính nhất quán

  Deployer giữ sự nhất quán giữa các máy chủ, ngay cả trong chế độ song song! Nếu một tác vụ không thành công, các tác vụ tiếp theo sẽ không được thực hiện trên tất cả các máy chủ.

  II. Download và cài đặt

  Có 3 cách để download và cài đặt:

  • Download file .phar
  • Sử dụng composer
  • Sử dụng composer với bản phân phối

  1. Download file .phar

  Để cài đặt Deployer qua file .phar, các bạn chỉ cần run những câu lệnh đơn giản sau:

  curl -LO https://deployer.org/deployer.phar 
  mv deployer.phar /usr/local/bin/dep 
  chmod +x /usr/local/bin/dep
  

  2. Sử dụng composer

  Để cài đặt Deployer sử dụng composer, các bạn chỉ cần run command:

  composer require deployer/deployer –dev
  

  hoặc cho global

  composer global require deployer/deployer
  

  Sau đó để sử dụng được Deployer, các bạn gõ command sau:

  php vendor/bin/dep
  

  3. Sử dụng composer với bản phân phối

  Tương tự như cách cài đặt với composer chúng ta dùng command:

  composer require deployer/dist –dev
  

  hoặc cho global

  composer global require deployer/dist
  

  Sau đó để sử dụng được Deployer, các bạn gõ command sau:

  php vendor/bin/dep
  

  Ngoài ra Deployer cũng hỗ chợ việc autocomplete cho bash/zsh/fish, bởi vậy bạn không cần phải nhớ tất cả các task và tùy biến:

  dep autocomplete
  

  III. Configuration

  Sau khi cài đặt xong Deployer, việc đầu tiên chúng ta phải init cho project mà mình muốn. Chúng ta mở terminal trong project hiện tại

  FRAMGIA\[email protected]:~/code/blog$ dep init
  
                        
   Welcome to the Deployer config generator 
                        
  
  
   This utility will walk you through creating a deploy.php file.
   It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
   
   Press ^C at any time to quit.
  
   Please select your project type [Common]:
   [0 ] Common
   [1 ] Laravel
   [2 ] Symfony
   [3 ] Yii
   [4 ] Yii2 Basic App
   [5 ] Yii2 Advanced App
   [6 ] Zend Framework
   [7 ] CakePHP
   [8 ] CodeIgniter
   [9 ] Drupal
   [10] TYPO3
   > 1
  
   Repository []:
   > 
  
   Contribute to the Deployer Development
   
   In order to help development and improve Deployer features in,
   Deployer has a setting for collection of usage data. This function
   collects anonymous usage data and sends it to Deployer. The data is
   used in Deployer development to get reliable statistics on which
   features are used (or not used). The information is not traceable
   to any individual or organization. Participation is voluntary,
   and you can change your mind at any time.
   
   Anonymous usage data contains Deployer version, php version, os type,
   name of the command being executed and whether it was successful or not,
   exception class name, count of hosts and anonymized project hash.
   
   If you would like to allow us to gather this information and help
   us develop a better tool, please add the code below.
   
     set('allow_anonymous_stats', true);
   
   This function will not affect the performance of Deployer as
   the data is insignificant and transmitted in separate process.
  
   Do you confirm? (yes/no) [yes]:
   > yes
  
  Successfully created: /home/pham.duy.thanh/code/blog/deploy.php
  FRAMGIA\[email protected]:~/code/blog$ 
  
  

  Cậu lệnh trên sẽ giúp chúng ta tạo 1 file deploy.php và chứa tất cacr các cấu hình, tasks cho việc deploy

  Dưới đây là nội dung của 1 file deploy.php đơn giản

  <?php
  namespace Deployer;
  
  require 'recipe/laravel.php';
  
  // Project name
  set('application', 'my_project');
  
  // Project repository
  set('repository', '');
  
  // [Optional] Allocate tty for git clone. Default value is false.
  set('git_tty', true); 
  
  // Shared files/dirs between deploys 
  add('shared_files', []);
  add('shared_dirs', []);
  
  // Writable dirs by web server 
  add('writable_dirs', []);
  
  
  // Hosts
  
  host('project.com')
    ->set('deploy_path', '~/{{application}}');  
    
  // Tasks
  
  task('build', function () {
    run('cd {{release_path}} && build');
  });
  
  // [Optional] if deploy fails automatically unlock.
  after('deploy:failed', 'deploy:unlock');
  
  // Migrate database before symlink new release.
  
  before('deploy:symlink', 'artisan:migrate');
  
  
  

  Để xem tất cả các command của deployer các bạn chỉ cần run dep hoặc dep list

  FRAMGIA\[email protected]:~/code/blog$ dep list
  Deployer 6.0.5
  
  Usage:
   command [options] [arguments]
  
  Options:
   -h, --help        Display this help message
   -q, --quiet       Do not output any message
   -V, --version      Display this application version
     --ansi        Force ANSI output
     --no-ansi      Disable ANSI output
   -n, --no-interaction   Do not ask any interactive question
   -f, --file[=FILE]    Specify Deployer file
     --tag=TAG      Tag to deploy
     --revision=REVISION Revision to deploy
     --branch=BRANCH   Branch to deploy
   -v|vv|vvv, --verbose   Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
  
  Available commands:
   autocomplete       
   build           
   cleanup          Cleaning up old releases
   deploy          Deploy your project
   help           Displays help for a command
   init           Initialize deployer in your project
   list           Lists commands
   rollback         Rollback to previous release
   run            Run any arbitrary command on hosts
   self-update        Updates deployer.phar to the latest version
   ssh            Connect to host through ssh
   artisan
   artisan:cache:clear    Execute artisan cache:clear
   artisan:config:cache   Execute artisan config:cache
   artisan:db:seed      Execute artisan db:seed
   artisan:down       Enable maintenance mode
   artisan:migrate      Execute artisan migrate
   artisan:migrate:fresh   Execute artisan migrate:fresh
   artisan:migrate:rollback Execute artisan migrate:rollback
   artisan:migrate:status  Execute artisan migrate:status
   artisan:optimize     Execute artisan optimize
   artisan:queue:restart   Execute artisan queue:restart
   artisan:route:cache    Execute artisan route:cache
   artisan:storage:link   Execute artisan storage:link
   artisan:up        Disable maintenance mode
   artisan:view:clear    Execute artisan view:clear
   config
   config:current      Show current paths
   config:dump        Print host configuration
   config:hosts       Print all hosts
   deploy
   deploy:clear_paths    Cleaning up files and/or directories
   deploy:copy_dirs     Copy directories
   deploy:lock        Lock deploy
   deploy:prepare      Preparing host for deploy
   deploy:public_disk    Make symlink for public disk
   deploy:release      Prepare release. Clean up unfinished releases and prepare next release.
   deploy:shared       Creating symlinks for shared files and dirs
   deploy:symlink      Creating symlink to release
   deploy:unlock       Unlock deploy
   deploy:update_code    Update code
   deploy:vendors      Installing vendors
   deploy:writable      Make writable dirs
  
  

  Định nghĩa 1 task rất đơn giản

  task('test', function () {
    writeln('Hello world');
  });
  

  sau đó thử run task

  dep test
  

  Output sẽ là:

  ➤ Executing task test 
  Hello world 
  ✔ Ok
  

  Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cấu hình và tạo 1 số task cho deployer có thể chạy trên remote host.

  host('domain.com') 
  	->stage('production') 
  	->set('deploy_path', '/var/www/domain.com');
  

  Define một task mà sẽ output ra một pwd command từ remote host:

  task('pwd', function () { 
  	$result = run('pwd'); 
  	writeln("Current dir: $result"); 
  });
  

  Run dep pwd và kết quả là:

  ➤ Executing task pwd 
  Current dir: /var/www/domain.com 
  ✔ Ok
  
  

  Bây giờ đi đên chuẩn bị cho lần deploy đầu tiên. Các bạn cần phải config repository, shared_files …

  set('repository', '[email protected]:username/repository.git'); set('shared_files', [...]);
  

  Để chi tiết cho việc cấu hình các bạn có thể refer tới https://deployer.org/docs/configuration

  Cuối cùng ta chỉ việc chạy lệnh dep deploy để deploy dự án của bạn lên remote host

  Để có thể hiển thị nhiều output trong quá trình deploy các bạn chỉ cần thêm:

  • -v cho output bình thường,
  • -vv cho nhiều output hơn nữa
  • -vvv cho chế độ debug.

  Sau khi deploy thành công, Deployer sẽ tạo ra những thư mục trên host:

  • releases chứa các bản release.
  • shared chưa các files shared.
  • current bản release hiện tại.

  Deployer mặc định sẽ giữ lại 5 bản releases mới nhất, các bạn có thể tăng số bản releases nếu cần thiết:

  set('keep_releases', 10);
  

  Trong quá trình deploy mà có bất cứ một lỗi nào, bạn chỉ đơn giản sử dụng lệnh:

  dep rollback
  

  để có thể quay trở lại bản releases trước

  Các bạn cũng có thể cấu hình để chạy một số task trước/sau những task khác rất đơn giản

  task('reload:php-fpm', function () { 
  	run('sudo /usr/sbin/service php7-fpm reload'); 
  }); 
  
  after('deploy', 'reload:php-fpm');
  

  Nếu bạn cần kết nối tớ remote host, Deployer cung cấp cho bạn một shortcut có thể access nhanh: dep ssh

  IV. Kết luận

  Như vậy tôi đã giới thiệu xong cho các bạn công cụ Deployer cho các dự án PHP. Tôi hy vọng Deployer sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình triển khai dự án một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.