Firebase Analytics in ios app • 1. Thiết lập ban đầu

  • X-Code từ 8.0 trở lên
  • Swift từ 3.0
  • CocoaPod từ 1.2.0 (có thể sử dụng cocoaPod hoặc nếu ko có thể add trực tiếp file thư viện vào project )
  • Bundle id của app

  2. Add firebase to your app

  • Tạo Firebase Project trên Firebase console , thêm bundle-id của ios app vào firebase project
  • Download file GoogleService-Info.plist, hoặc có thể tải lại file bất cứ lúc nào theo hướng dẫn Download GoogleService-Info.plist
  • Add file .plist vào ios app (đảm bảo chọn đúng target cần add firebase)

  3 Add Firebase sdk

  • Sử dụng CocoaPod

    - Tạo Podfile (nếu đã có podfile bỏ qua bước này)
      $ cd your-project directory
      $ pod init
    - Copy " pod 'Firebase/Core' "  vào trong podfile
    - Cài đặt pods và mở file .xcworkspace trong X-code project
        $ pod install
        $ open your-project.xcworkspace
   
  • Không sử dụng CocoaPod

    - Tải [Firebase Framework Sdk zip](https://firebase.google.com/download/ios?authuser=0)
    - Giải nén và add các framework cần sử dụng vào project theo file README trong thư mục zip vừa tải về
    - Thêm "ObjC" vào Other Linker Settings trong build setting của target cần sử dụng firebase
   

  4. Config trên project

  • Swift

    - import Firebase
    - Trong hàm application:didFinishLaunchingWithOptions:
       - FirebaseApp.configure()
   
  • Objectype-C

   • @import Firebase;
   • [FIRApp configure];

  5. Logevent lên firebase

  • Swift

   -Analytics.logEvent("share_image", parameters: [
   "name": name as NSObject,
   "full_text": text as NSObject
   ])

  • ObjectType-C

   • [FIRAnalytics logEventWithName:@"share_image"
    parameters:@{
    @"name": name,
    @"full_text": text
    }];

  6. Xem event đã log trên firebase

  • Trong X-code, chọn Product > Scheme > Edit scheme
  • Chọn Run từ thanh menu bên trái
  • Chọn tab Arguments
  • Click nut "+", thêm -FIRAnalyticsDebugEnabled
  • Truy cập Firebase Console để xem thống kê
   Log debub Analytisc Nguồn: Viblo

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.