Realtime dùng react native và rails action cable • Rails 5 đã giới thiệu nhiều tính năng mới, nhưng một trong những tính năng được mong đợi nhất là ActionCable. ActionCable tích hợp WebSockets vào ứng dụng và cung cấp cả hai phía client-side JS và server-side Rails. Dưới đây mình sẽ giới thiệu cách kết nối giữa server-side sử dụng Rails và client side sử dụng react-native.

  Phía Server (Rails)

  1. Thêm real-time route vào config/routes.rb
  mount ActionCable.server => '/cable'
  
  1. Tạo actioncable channel (vd: message channel)
  rails generate channel Messages
  

  messages_channel.rb sẽ được generate ra trong thư mục channel

  1. config streaming
  class MessagesChannel < ApplicationCable::Channel
   def subscribed
    # stream_from "some_channel"
    stream_from 'message_channel'
   end
  
   def unsubscribed
    # Any cleanup needed when channel is unsubscribed
   end
  end
  

  Muốn sử dụng chỉ cần gọi

  ActionCable.server.broadcast "message_channel", message: "Hello"
  

  Các client đang stream từ message_channel sẽ nhận được data gửi từ phía server

  Phía client (React native)

  • Install
  npm install --save react-native-actioncable
  
  • Sử dụng
  import ActionCable from 'react-native-actioncable'
  
  const cable = ActionCable.createConsumer('ws://localhost:3000/cable')
  
  // ... Other code
  cable.subscriptions.create('MessageChannel', {
    connected: function() {
   },
    disconnected: function() {
   },
    received: function(data) {
   }
  })
  

  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.