Cài đặt và sử dụng ElasticSearch trong Ruby On Rails • Mình có tìm hiểu và sử dụng nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng elasticsearch
  Đầu tiên mình sẽ tạo 1 project mới có tên test_elastic:

  rails new test_elastic
  

  tạo xong rồi đi đến project và chạy rails s nếu thành công vào link localhost:3000 sẽ có hình như dưới đây:
  1. Cài đặt ElasticSearch

   sudo apt-get update
   sudo apt-get install elasticsearch
  

  Sau đó các bạn chạy lệnh dưới đây để start và restart lại server ES

   sudo service elasticsearch start
   sudo service elasticsearch restart
  

  2. Cài đặt gem searchkick

  Thêm searchkick vào gem file

  gem “searchkick”
  

  Sau đó chạy:

  bundle install
  

  3. Tích hợp Elasticsearch với rails app

  Tạo 1 rails app với model Company có trường name: string

  rails generate scaffold Company name:string
  

  Thêm module searchkick vào model Company models/company.rb

  class Company < ActiveRecord::Base
   searchkick
  end
  

  Để index dữ liệu của Company lên server ES ta dùng lệnh:

  Company.reindex
  

  Gọi hàm search từ controller.

  controllers/companies_controller.rb

  class CompaniesController < ApplicationController
   def index
    if params[:query].present?
     Company.reindex
     @companies = Company.search params[:query]
    else
     @companies = Company.all
    end
   end
  end
  

  Thêm form search trong view

  views/companies/index.html.erb

  <div>
   <%= form_tag "/companies", method: :get, class: "form-inline" do %>
    <%= text_field_tag "query", params[:query], class: "form-control" %>
    <%= submit_tag "Search" %>
   <% end %>
  </div>
  

  sau đó tạo dữ liệu và test

  Tóm lại: đây là kiến thức căn bản mình mình giới thiệu với các bạn, phần sau sẽ có những cái chuyên sâu hơn, cám ơn các bạn.
  Link github: https://github.com/ledinhdoan/test_elastic
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.