Create a location model that can store the address and the corresponding latitude and longitude with gem "geocoder" • Geocoder

  Geocoder là một giải pháp mã hóa địa lý hoàn chỉnh cho Ruby. Nó cho phép chuyển đổi tên các địa điểm thành tọa độ địa lý và ngược lại, thậm chí có thể chuyển đổi địa chỉ IP thành các địa chỉ đường phố. Nó cũng cho phép bạn tìm kiếm những địa điểm gần đó với khoảng cách và chỉ dẫn và rất nhiều tính năng hữu ích khác.

  Cài đặt

  • Thêm vào Gemfile:
  gem "geocoder"
  
  • Sau đó bunder
  • Tạo model location
  rails g scaffold Location address:string latitude:float longitude:float
  rails db:migrate
  
  • Controller
  # app/controllers/locations_controller.rb
  class LocationsController < ApplicationController
   def index
    @search =
     case
     when params[:ip].present?
      Geocoder.search(params[:ip]).first&.data&.slice("latitude", "longitude")&.symbolize_keys
     when params[:address].present?
      location = Geocoder.coordinates(params[:address])
      {latitude: location[0], longitude: location[1]}
     end
    @locations = Location.all if @search.blank?
    @location = Location.new
   end
  
   def create
    @location = Location.new(allowed_params)
    if @location.save
     redirect_to locations_path, notice: "Successfully created location."
    else
     render :new
    end
   end
  
   def edit
    @location = Location.find(params[:id])
   end
  
   def update
    @location = Location.find params[:id]
    if @location.update_attributes allowed_params
     redirect_to locations_path, notice: "Successfully updated location."
    else
     render :edit
    end
   end
  
   def destroy
    @location = Location.find(params[:id])
    @location.destroy
    redirect_to locations_path, notice: "Successfully destroyed location."
   end
  
   private
   def allowed_params
    params.require(:location).permit :id, :address, :latitude, :longitude
   end
  end
  
  
  • Views
  <div class="row">
   <div class="col-md-5">
    <%= form_tag locations_path, method: :get do %>
   <p>
    <%= text_field_tag :address, params[:address], placeholder: "Address" %>
    <%= text_field_tag :ip, params[:ip], placeholder: "Ip" %>
    <%= submit_tag "Search"%>
   </p>
  <% end %>
   <h1>Locations</h1>
    <table>
     <thead>
      <tr>
       <th>Address</th>
       <th>Latitude</th>
       <th>Longitude</th>
       <th colspan="3"></th>
      </tr>
     </thead>
     <tbody>
      <% @locations&.each do |location| %>
       <tr>
        <td><%= location.address %></td>
        <td><%= location.latitude %></td>
        <td><%= location.longitude %></td>
        <td><%= link_to 'Show', location %></td>
        <td><%= link_to 'Edit', edit_location_path(location) %></td>
        <td><%= link_to 'Destroy', location, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>
       </tr>
      <% end %>
     </tbody>
    </table>
    <br>
  
    <%= form_for @location do |f| %>
     <p>
      <%= f.label :address %><br />
      <%= f.text_field :address %>
     </p>
     <p>
      <%= f.label :latitude %><br />
      <%= f.text_field :latitude %>
     </p>
     <p>
      <%= f.label :longitude %><br />
      <%= f.text_field :longitude %>
     </p>
     <p><%= f.submit %></p>
    <% end %>
   </div>
   <div class="col-md-7">
    <%= image_tag "http://maps.google.com/maps/api/staticmap?size=2000x2000&sensor=false&zoom=16
     #{markers @locations if @locations.present?}#{search_location @search if @search.present?}" %>
   </div>
  </div>
  
  
  • Routes
  # config/routes.rb
  Rails.application.routes.draw do
   resources :locations
  end
  
  • Helpers
  #app/helpers/application_helper.rb
  module ApplicationHelper
  
   def markers locations
    locations.inject(""){|str, location| str += "&markers=#{location.latitude}%2C#{location.longitude}"}
   end
  
   def search_location location
    "&markers=#{location[:latitude]}%2C#{location[:longitude]}"
   end
  end
  
  

  Kết quả

  • Tìm kiếm theo địa chỉ
  • Tìm kiếm theo ip
  • Thêm vị trí
  • Danh sách tất cả vị trí

  Tài liệu tham khảo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.