Tạo màn hình setting trong android • Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, mình sẽ iết 1 bài chia sẻ về cách làm thế nào để tạo ra màn hình setting một cách nhanh chóng nhất trong android.
  Chúng ta sẽ làm một màn hình như sau:

  1. Tạo project android

  Bạn có thể truy cập vào Android studio sau đó tạo 1 project mới , mình sẽ sử dụng kotlin để làm ứng dụng này , sẽ như hình bên dưới:

  2. Tạo 1 PreferenceFragment

  Mình sẽ tạo 1 Activity và nhúng fragment vào trong đó, code sẽ như sau:
  import android.os.Bundle
  import android.preference.PreferenceFragment
  import android.support.v7.app.AppCompatActivity

  class SettingsActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
  
    if (fragmentManager.findFragmentById(android.R.id.content) == null) {
      fragmentManager.beginTransaction()
          .add(android.R.id.content, SettingsFragment()).commit()
    }
  }
  
  
  class SettingsFragment : PreferenceFragment() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
      addPreferencesFromResource(R.xml.preferences)
    }
  }
  

  }

  3. Tạo 1 Our Preferences

  Bạn tạo 1 XML file với tên là : preferences.xml và lưu vào folder res/xml , code sẽ như sau:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <CheckBoxPreference
        android:key="checkbox"
        android:summary="Tap to check if on or off"
        android:title="Checkbox Preference" />
    <RingtonePreference
        android:key="ringtone"
        android:showDefault="true"
        android:showSilent="true"
        android:summary="Pick a ringtone you like"
        android:title="Ringtone Preference" />
    <EditTextPreference
        android:dialogTitle="Enter a text"
        android:key="text"
        android:summary="Click to show a text entry dialog"
        android:title="EditText Preference" />
    <ListPreference
        android:dialogTitle="Select duration"
        android:entries="@array/settings_list_preference_titles"
        android:entryValues="@array/settings_list_preference_values"
        android:key="list"
        android:summary="Click to show a list to choose from"
        android:title="List Preference" />
    <SwitchPreference
        android:key="switch"
        android:title="Switch Preference"
        android:summary="Click to switch on or off"
        android:defaultValue="true"/>
  </PreferenceScreen>
  

  Node root của our prefrerences.xml là PreferenceScreen

  Con của PreferenceScreen sẽ là các Preference gồm một số thuộc tính sau đây:

  1. android:key : là thuộc tính sử dụng để get value trong đối tượng SharedPreferences
  2. android:title : là thuộc tính sử dụng để set tiêu đề
  3. android:summary : là thuộc tính để set summary của Preference, nhưng nó không bắt buộc
  4. android:defaultValue : là thuộc tính để set giá trị mặc định cho đối tượng Preference

  4: Binding giá trị Preference Summary

  class SettingsActivity : AppCompatActivity() {
   
    
    class SettingsFragment : PreferenceFragment() {
      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        addPreferencesFromResource(R.xml.preferences)
   
        bindPreferenceSummaryToValue(findPreference("ringtone"))
        bindPreferenceSummaryToValue(findPreference("text"))
        bindPreferenceSummaryToValue(findPreference("list"))
      }
    }
  }
  

  Trong class , chúng ta sẽ tạo 1 helper phương thức bindPreferenceSummaryToValue để update giá trị của setting khi user selected giá trị , code sẽ như sau:

  class SettingsActivity : AppCompatActivity() {
    // ...
    companion object {
       
      /**
       * A preference value change listener that updates the preference's summary
       * to reflect its new value.
       */
      private val sBindPreferenceSummaryToValueListener = Preference.OnPreferenceChangeListener { preference, value ->
   
        val stringValue = value.toString()
   
        if (preference is ListPreference) {
          // For list preferences, look up the correct display value in
          // the preference's 'entries' list.
          val listPreference = preference
          val index = listPreference.findIndexOfValue(stringValue)
   
          // Set the summary to reflect the new value.
          preference.setSummary(
              if (index >= 0)
                listPreference.entries[index]
              else
                null)
   
        } else if (preference is RingtonePreference) {
          // For ringtone preferences, look up the correct display value
          // using RingtoneManager.
          if (TextUtils.isEmpty(stringValue)) {
            // Empty values correspond to 'silent' (no ringtone).
            preference.setSummary("Silent")
   
          } else {
            val ringtone = RingtoneManager.getRingtone(
                preference.getContext(), Uri.parse(stringValue))
   
            if (ringtone == null) {
              // Clear the summary if there was a lookup error.
              preference.setSummary(null)
            } else {
              // Set the summary to reflect the new ringtone display
              // name.
              val name = ringtone.getTitle(preference.getContext())
              preference.setSummary(name)
            }
          }
        }
        else {
          // For all other preferences, set the summary to the value's
          // simple string representation.
          preference.summary = stringValue
        }
        true
      }
   
      private fun bindPreferenceSummaryToValue(preference: Preference) {
        // Set the listener to watch for value changes.
        preference.onPreferenceChangeListener = sBindPreferenceSummaryToValueListener
   
        // Trigger the listener immediately with the preference's
        // current value.
        sBindPreferenceSummaryToValueListener.onPreferenceChange(preference,
            PreferenceManager
                .getDefaultSharedPreferences(preference.context)
                .getString(preference.key, ""))
      }
    }
  }
  

  Khi run project lên sẽ được kết quả như bên trên.
  Bài viết được dịch từ : https://code.tutsplus.com/tutorials/how-to-code-a-settings-screen-in-an-android-app--cms-30433 các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.