Chuyển nhiều môi trường với schemes và build configuration. • Ngày nay khi phát triển các ứng dụng iOS là phổ biến để phải làm việc với nhiều môi trường bên trong cùng một dự án (development, staging và production chẳng hạn). Bài viết này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thay đổi môi trường dựa trên configurations đã xây dựng trên app

  Trước tiên tạo 3 schemes như sau:

  Bắt đầu với với 6 configurations(Debug(Dev), Release(Dev), STG-Debug, STG-Release, PRO-Debug, PRO-Release ), Debug dùng chạy để build debug trên device, Release dùng để build AdHoc hoặc AppStore.

  Chọn configuration cho tương ứng scheme cho mỗi môi trường mình tạo ra:

  Bây giờ chúng ta cần phải thêm flags vào các versions DEVSTAGING, PRODUCTION, tìm vào Other Swift Flags trong Build Settings:

  • “-DDEV” cho Dev configuration
  • “-DSTAGING” cho STG configuration
  • “-DPRODUCTION” cho PRO configuration

  Không cần phải gọi DEV flag hoặc STAGING nhưng bạn cần thêm -D vào đầu của từ bạn sẽ sử dụng.

  Bây giờ viết code để sử dụng endpoint với scheme khác nhau:

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.