Rails 5.1 form_with • form_tagform_for đã "hơi cũ" (soft deprecated) và chúng sẽ được thay thế bởi form_with trong tương lai. Nếu bạn muốn biết thêm về form_with, bạn có thể check thông tin về nó tại issue #25197 này, kiểm tra pull request implement helper này, và thử với một vài test project.

  Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu sự khác nhau giữa 3 loại helper trên với một vài ví dụ cụ thể.

  One syntax to rule them all

  Trước kia, khi bạn muốn tạo một form, nhưng bạn lại không có model nào cụ thể, bạn có thể dùng form_tag

  <%= form_tag users_path do %>
   <%= text_field_tag :email %>
   <%= submit_tag %>
  <% end %>
  

  Khi bạn taọ một form đại diện cho việc tạo mới hay update một model, bạn dùng form_for

  <%= form_for @user do |form| %>
   <%= form.text_field :email %>
   <%= form.submit %>
  <% end %>
  

  Như bạn có thể thấy, chúng ta có thể dùng các builder field helper để tạo ra các trường trong form nhưng chúng ta ko thể dùng nó với form_tag. Vì vậy cú pháp của hai kiểu viết form (cho model và không cho model) này là khác nhau.

  Đối với form_with thì lại khác, vì chúng ra sử dụng form builder hầu hết trong ứng dụng Rails app của mình, nên việc sử dụng form_with là rất tiện lợi và tránh được sai cú pháp đối với hai dạng build form.

  form_with khi không có model:

  <%= form_with url: users_path do |form| %>
   <%= form.text_field :email %>
   <%= form.submit %>
  <% end %>
  

  form_with khi có model:

  <%= form_with model: @user do |form| %>
   <%= form.text_field :email %>
   <%= form.submit %>
  <% end %>
  

  Khi bạn truyền vào tham số model thì scope và url được tự động sinh ra từ object truyền vào đó. Điều này thì tương tự với form_for

  Automatic ids and classes are gone

  form_tagform_for tự động sinh ra id cho các field ở trong form. form_for làm vậy khi chúng ta chỉ cần khai báo:

  <%= form_for User.new do |form| %>
   <%= form.text_field :email %>
  <% end %>
  

  Nó sẽ tự sinh ra

  <form class="new_user" id="new_user" action="/users" ...>
   ...
   <input type="text" name="user[email]" id="user_email" />
  </form>
  

  Ở Rails 5.1 thì đối với form_with, bạn phải tự định nghĩa ra idclass:

  <%= form_with model: @user do |form| %>
   <%= form.text_field :name %>
   <%= form.text_field :email, id: :email, class: :email %>
  <% end %>
  

  Sẽ sinh ra:

  <form action="/users" ...>
   ...
   <input type="text" name="user[name]" />
   <input id="email" class="email" type="text" name="user[email]" /> 
  </form>
  

  Đừng quên định nghĩa id cho form fields nếu bạn muốn các labels hoạt động.

  <%= form_with model: @user do |form| %>
   <%= form.label :name %>
   <%= form.text_field :name, id: :user_name %>
  <% end %>
  

  Từ Rails 5.2 thì các id sẽ được tự động sinh ra, vì thế không phải tự định nghĩa bằng tay nữa

  Form id and class attributes aren’t wrapped anymore

  Trước kia, khi muốn định nghĩa classid cho thẻ form, bạn phải gói chúng trong tham số html:

  <%= form_for @user, html: { id: :custom_id, class: :custom_class } do |form| %>
  <% end %>
  

  Với form_with, nó nhận định nghĩa này là tham số hash đầu vào và không cần bao đóng trong cặp { }:

  <%= form_with model: @user, id: :custom_id, class: :custom_class do |form| %>
  <% end %>
  

  Form fields không cần thiết phải tương ứng với model attributes

  Với form_for và bạn muốn khai báo thêm trường ngoài model trong form:

  <%= form_for @user do |form| %>
   <%= form.text_field :email %>
   <%= check_box_tag :send_welcome_email %>
  <% end %>
  

  Với form_with, trường không cần tương ứng với thuộc tính của model:

  <%= form_with model: @user, local: true do |form| %>
   <%= form.text_field :email %>
   <%= form.check_box :send_welcome_email %>
   <%= form.submit %>
  <% end %>
  

  Nhưng send_welcome_email khi đó sẽ bị scoped trong user trong tham số params của controller:

  params[:user][:send_welcome_email]
  

  All forms are remote by default

  Đây là sự thay đổi thú vị nhất của form_with. Tất cá các form được sinh ra từ form_with sẽ mặc định submit XHR request. Không cần khai báo remote: true như với form_tagform_for. Vì vậy, nếu bạn vẫn muốn tạo form với html request thì phải disable remote form bằng cách khai báo local: true

  <%= form_with model: @user, local: true %>
  <% end %>
  

  Trên đây là những điểm khác biệt khi sử dụng các loại form helper trong Rails, hai phương thức form_forform_tag sẽ sớm deprecated trong tương lai và được thay thế bởi form_with, vậy chúng ta nên thực hành và tìm hiểu về nó trước khi sử dụng cho các project sau này của mình. Happy coding !!!

  Tham khảo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.