[Git] - Sử dụng ssh với các tài khoản Git khác nhau • Trong quá trình làm dự án đôi lúc chúng ta phải sử dụng các tài khoản Git khác nhau cho từng dự án. Github quy định mỗi ssh key chỉ được gắn cho một tài khoản. Bài viết nhỏ sẽ note lại chi tiết các bước để sử dụng ssh với các tài khoản git khác nhau.

  1. Tạo folder để chứa source code
  2. Từ folder này, bật terminal.
  3. Khởi tạo ssh-key
  ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "[email protected]"
  
  4. Nhập chính xác đường dẫn chưa file rsa mới được tạo ra trong thư mục .ssh

  Tốt nhất tạo thêm file rsa khác, không trùng lặp với file rsa có sẵn chúng ta đã tạo ra từ trước đó

  Nhập pass cho file rsa mới này, bạn phải nhớ pass để khi pull code sau này, terminal sẽ hỏi đến.

  5. Khởi động ssh-agent :
  eval "$(ssh-agent -s)"
  
  6. Thêm cái ssh private key vào ssh-agent và lưu giữ trong keychain:
  ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa_your_project_name
  
  7. Thực hiện copy đoạn mã rsa trong file .pub để đẩy lên phần seting SSH ở tài khoản Git của bạn.
  pbcopy < ~/.ssh/id_rsa_your_project_name.pub
  
  
  8. Mở tài khoản Git của bạn, vào phần Setting/SSH and GPG key, sau đó tạo SSH key mới vào paste cái đoạn mã ở phần 7 vào.

  9. Tiếp theo, sửa file config ở thư mục .ssh

  Ví dụ:

  Host github.com-acount_git_name
     HostName github.com
     User git
     IdentityFile "~/.ssh/id_rsa_your_project_name"
  

  Trong trường hợp bạn thêm account git nữa thì làm tuần tự các bước như trên, cuối cùng làm thêm thông tin y hệt bước 9:

  Host github.com-acount_git_name
     HostName github.com
     User git
     IdentityFile "~/.ssh/id_rsa_your_project_name"
  
  Host github.com-acount_git_name_other
     HostName github.com
     User git
     IdentityFile "~/.ssh/id_rsa_your_project_name_other"
  
  10. Thực hiện clone source code thông qua SSH URLs
  git clone [email protected]:zmeyc/UITestUtils.git
  
  11. Sau khi lấy source về, thay đổi nội dung trong file .config trong thư mục git

  Chú ý nhớ thêm account git name vào
  Ví dụ:

  [core]
  	repositoryformatversion = 0
  	filemode = true
  	bare = false
  	logallrefupdates = true
  	ignorecase = true
  	precomposeunicode = true
  [remote "origin"]
    url = [email protected]_git_name:zmeyc/UITestUtils.git
  	fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
  [branch "develop"]
  	remote = origin
  	merge = refs/heads/develop
  [user]
  	name = acount_git_name
  	email = "[email protected]"
  

  OK, tương tự cho các account git khác.
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.