Lập Trình Node.JS qua từng bước cơ bản •  

  Chương 1: Bắt đầu với Node.JS

   

  Phần1.1: HELLO WORLD HTTP SERVER 

   

  Đầu tiên, cài đặt NODE.JS (phiên bản mới nhất). Tải Node.JS tại http://nodejs.org/

  Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một máy chủ HTTP ở cổng 1337, để hiện thị đoạn text "Hello, World" trên trình duyệt. Lưu ý rằng, thay vì sử dụng cổng 1337, bạn có thể sử dụng bất kỳ số cổng nào bạn chọn mà hiện tại không được sử dụng bởi các dịch vụ khác. 

  HTTP là mô-đun cốt lõi của Node.JS ( một mô-đun được bao gồm trong mã nguồn của Node.js, không cần cài đặt bổ sung ). Mô-đun HTTP cung cấp chức năng tạo một máy chủ HTTP với phương thức http.createServer().  Để tạo một ứng dụng, cần tạo một file chứa code Javascript.  

   

   

  const http = require('http'); // Tải mô-đun http 
  
  http.createServer((request, response) => { 
  
    // 1. Tương tác với trình duyệt là mội thứ đều ổn ( code trạng thái 200 ), và dữ liệu ở dạng thuần túy 
    response.writeHead(200, { 
      'Content-Type': 'text/plain' 
    }); 
  
    // 2. Viết nội dung hiển thị trên trình duyệt 
    response.write('Hello, World!\n'); 
  
    // 3. Kết thúc quá trình 
    response.end(); 
  
  }).listen(1337); // 4. Cổng mà nội dung được truyền đến 

   

  Lưu lại file. Trong trường hợp này, chúng tôi lưu tên file là hello.js, để chạy ứng dụng này, cần vào tệp tin chứa file và sử dụng câu lệnh:  

  node hello.js

   

  Server được tạo ra ở đường dẫn http://localhost:1337 hoặc http://127.0.0.1:1337 trong trình duyệt. 

  Một trang Web cơ bản sẽ xuất hiện với dòng text "Hello, World" ở trên đầu, như hình ở bên dưới.

  https://heartfeltviciousproducts--hiepnguyen1.repl.co/

   

   

   

   

  Phần 1.2: HELLO WORLD command line 

   

  Node.JS được sự dụng để tạo ra những command line với nhiều tiện ích. Ví dụ dưới đây đọc đối số đầu vào từ command line và in ra tin nhắn "Hello". 

  Để chạy code này trong một Unix System: 

  1. Tạo một file mới và viết code bên trong.
  2. Làm cho tệp tin có thể chạy được. 
  3. Chạy ứng dụng với  ./APP_NAME David.

   

  #!/usr/bin/env node
  'use strict';
  /*
   Các command line của đối số đầu vào được lưu trong mảng `process.argv',
   có cấu trúc như sau:
   [0] Đường dẫn của tệp thực thi quá trình Node.JS
   [1] ĐƯờng dẫn đến ứng dụng
   [2-n] Các command line đối số
   Ví dụ: [ '/bin/node', '/path/to/yourscript', 'arg1', 'arg2', ... ]
   src: https://nodejs.org/api/process.html#process_process_argv
   */
  // Lưu đối số đầu tiên là username.
  var username = process.argv[2];
  
  // Kiểm tra nếu username chưa được cung cấp.
  if (!username) {
    // Dẫn xuất tên file
    var appName = process.argv[1].split(require('path').sep).pop();
  
    // Hướng dẫn người dùng các sử dụng ứng dụng
    console.error('Missing argument! Example: %s YOUR_NAME', appName);
  
    // Thoát ứng dụng (success: 0, error: 1).
    // Ứng dụng sẽ dừng lại khi có một lỗi. Ví dụ:
    // ./app.js && ls -> không thực thi
    // ./app.js David && ls -> thực thi
    process.exit(1);
  }
  
  // In đoạn tin nhắn.
  console.log('Hello %s!', username);

   

   

   

   
   

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.