CSS Doraemon dễ thương bằng animations • Mình là fan cuồng của Doraemon nên đã tìm hiểu và tham khảo trên mạng, nên cũng muốn chia sẻ cho mọi người để biết thêm css3 mà animation đã làm được 1 em mon đáng yêu như thế nào. ahihi <3

  HTML

  Đầu tiên các bạn thêm đoạn HTML này vào:

  <h1>Doraemon</h1>
  <div class="main">
   <div class="cajaovalo">
    <div class="ovalo"></div>
    <div class="semi-circulo">
     <div class="palo"></div>
    </div>
   </div>
  
    <div class="cabeza">
    
     <ul class="bigotes">
     <li><div class="b1"></div></li>
     <li><div class="b2"></div></li>
      <li><div class="b3"></div></li>
    </ul>
  
    <ul class="bigotes2">
     <li><div class="b1_"></div></li>
     <li><div class="b2_"></div></li>
      <li><div class="b3_"></div></li>
    </ul>
  
   
    
   
      <div class="circulo-dos">
      <ul class="_navegacion">
        <li><div class="pupila"><div class="iris1"></div></div></li>
        <li><div class="elemento"></div><div class="pupila2"><div class="iris2"></div></div></li>
      </ul>
      <div class="nariz">
  
        <div class="lunar"></div>
      </div>
      <div class="palonariz"></div>
       <div class="boca">
        <ul class="corazon"></ul>
       </div>
       </div>
      </div>
  
  
   
    <div class="huevo">
    <div class="bufanda"></div>
    <div class="campana">
      <div class="bolanegra"></div>
      <div class="palonegro"></div>
    </div>
    <div class="ovalocesta">
      <div class="cesta"></div>
    </div> 
    <ul class="_brazos">
   <li><div class="brazo1"><div class="mano1"></div></div></li>
   <li><div class="brazo2"><div class="mano1"></div></div></li>
  </ul>
  </div>
  
  <ul class="_pie">
   <li><div class="pie1"></div></li>
   <li><div class="pie2"></div></li>
  </ul>
  
  </div>
  

  CSS

  sau đó các bạn style cho các class để ghép sao cho doreamon cực dễ thương mà chuyển động được:

  /* CSS */
  * {
  	margin: 0;
  	padding: 0;
  	box-sizing: border-box;
  	list-style: none;
  	text-decoration: none;
  }
  
  body {background: #D4ECF9}
  
  .main {
   width: 600px;
   height: auto;
   /*background-color: red;*/
   position: relative;
   margin: 5% auto;
   -webkit-animation: volar 1s linear 2s infinite alternate; /* Safari 4.0 - 8.0 */
   animation: volar 1s linear 2s infinite alternate;
  }
  
  h1 {text-align: center;}
  
  .cajaovalo {
  	width: 100px;
  	height: 5px;
  	background: transparent;
  	margin: 0 auto;
  	position: relative;
  	margin-bottom: 10px
  }
  
  /*corrocoptero*/
  .ovalo {
  width: 100px;
  /*height: 30px;*/
  height: 5px;
  margin: 0 auto;
  /*background: white;*/
  background-color: gray;
  -ms-border-radius: 5px;
  -o-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  
  /*-moz-border-radius: 100px / 30px;
  -webkit-border-radius: 100px / 30px;
  border-radius: 100px / 30px;*/
  /*border: 2px solid black;*/
  border: 2px solid gray;
  z-index: 100;
  opacity: 0.6; 
  position: absolute;
  top: 5px;
  
  
    -webkit-animation-name: rotar;
    -webkit-animation-duration: .1s;
    -webkit-animation-iteration-count: infinite;
    -webkit-animation-timing-function: linear;
  
    -moz-animation-name: rotar;
    -moz-animation-duration: .1s;
    -moz-animation-iteration-count: infinite;
    -moz-animation-timing-function: linear;
  
    -ms-animation-name: rotar;
    -ms-animation-duration: .1s;
    -ms-animation-iteration-count: infinite;
    -ms-animation-timing-function: linear;
  
    -o-animation-name: rotar;
    -o-animation-duration: .1s;
    -o-animation-iteration-count: infinite;
    -o-animation-timing-function: linear;
  
    animation-name: rotar;
    animation-duration: .1s;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-timing-function: linear;
  }
  
  @-webkit-keyframes rotar {
    from{-webkit-transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
    to{-webkit-transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
  }
  
  @-moz-keyframes rotar {
    from{-moz-transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
    to{-moz-transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
  }
  
  @-ms-keyframes rotar {
    from{-ms-transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
    to{-ms-transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
  }
  
  @-o-keyframes rotar {
    from{-o-transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
    to{-o-transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
  }
  
  @keyframes rotar {
    from{transform:rotate3D(0,1,0,0deg);}
    to{transform:rotate3D(0,1,0,360deg);}
  }
  
  .semi-circulo {
     width: 20px; 
     height: 10px; 
     display: block;
     border: 2px solid #555; 
     background: #BD8D22;
     -moz-border-radius: 100px 100px 0 0;
     -webkit-border-radius: 100px 100px 0 0;
     border-radius: 100px 100px 0 0;
    
     position: absolute; 
     right: 0;
     top: 0;
     left: 0;
     bottom: 0;
     margin: auto;
    z-index: 2;
   }
  
  .palo {
  	width: 7px;
  	height: 30px;
   z-index: 1;
  	background: #FCC136;
    position: relative;
    top: 7px;
  	border: 2px solid black;
  	margin: 0 auto;
  }
  
  .cabeza {
  	width: 200px;
  	height: 200px;
  	border-radius: 50%;
  	border: 2px solid black;
  	margin: 0 auto;
  	position: relative;
  	background: #35A1C9;
   z-index: 100;
   overflow: hidden;
  }
  
  .circulo-dos {
  	width: 170px;
  	height: 170px;
  	border-radius: 100%;
  	background: white;
  	border: 2px solid black;
   position: absolute; 
   right: 0;
   top: 0;
   left: 0;
   bottom: 0;
   margin: auto
  }
  
  .boca {
     width: 140px; 
     height: 70px; 
     -moz-border-radius: 140px 140px 0 0;
     -webkit-border-radius: 140px 140px 0 0;
     border-radius: 140px 140px 0 0;
     background: #B11635;
     overflow: hidden;
     margin: 0 auto;
     position: relative;
     top: -13px;
     -moz-transform: rotate(180deg);
     -webkit-transform: rotate(180deg);
     /*top: 50%;
     left: 50%;
     transform: translate(-50%, -50%);*/
  }
  
  .pupila {
    width: 23px;
    height: 15px;
    background: black;
    border-radius: 100%;
    -moz-transform: rotate(90deg);
    -webkit-transform: rotate(90deg);
    position: absolute;
    top: 20px;
    left: 58px;
  }
  
  .pupila2 {
    width: 23px;
    height: 15px;
    background: black;
    border-radius: 100%;
    -moz-transform: rotate(90deg);
    -webkit-transform: rotate(90deg);
    position: absolute;
    top: 20px;
    right: 58px;
  }
  
  ._navegacion {
   margin: 0 auto;
  }
  
  ._navegacion li {
   margin: 0 0;
   background: white;
   width: 48px;
   height: 48px;
   border-radius: 100%;
   border: 1px solid black;
   overflow: hidden;
  
  }
  
  .elemento {
   width: 48px;
   height: 48px;
   background-color: white;
   position: relative;
   overflow: hidden;
   /*animation: pulse .9s infinite;
   -webkit-animation: pulse .9s infinite;
   -moz-animation: pulse .9s infinite;
   -ms-animation: pulse .9s infinite;
   -o-animation: pulse .9s infinite;*/
    -webkit-animation-duration: 1s;
    -moz-animation-duration: 1s; 
    -ms-animation-duration: 1s; 
    -o-animation-duration: 1s; 
   /* Safari 4.0 - 8.0 */
   -webkit-animation-iteration-count: 3;
   -moz-animation-iteration-count: 3;
   -ms-animation-iteration-count: 3;
   -o-animation-iteration-count: 3;
   /* Safari 4.0 - 8.0 */
    -webkit-animation-name: pulse;
    -moz-animation-name: pulse;
    -ms-animation-name: pulse;
    -o-animation-name: pulse;
    animation-name: pulse;
    animation-duration: 1s;
    animation-iteration-count: 3;
   z-index: 100;
  }
  
  .elemento:after {
   content: "⌒";
   width: 48px;
   line-height: 2.5;
   font-size: 30px;
   color: #000;
   position: absolute;
  
   text-align: center;
   font-weight: bold;
  }
  
  @-webkit-keyframes pulse {
   to {
    bottom: 100px;
   }
   from {
    bottom: 0;
   }
  }
  
  @-ms-keyframes pulse {
   to {
    bottom: 100px;
   }
   from {
    bottom: 0;
   }
  }
  
  @-o-keyframes pulse {
   to {
    bottom: 100px;
   }
   from {
    bottom: 0;
   }
  }
  
  @-moz-keyframes pulse {
   to {
    bottom: 100px;
   }
   from {
    bottom: 0;
   }
  }
  
  @keyframes pulse {
   to {
    bottom: 100px;
   }
   from {
    bottom: 0;
   }
  }
  
  ._navegacion li a {display: block;}
  
  ._navegacion a {
    height:100%;
    width: 100%;
    display: block;
  }
  
  ._navegacion {
   display: flex;
   align-items: center;
   align-content: center;
   flex-direction: row;
  /*justify-content: flex-end;*/
   justify-content: center;
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  .nariz {
   background: #B11735;
   width: 34px;
   height: 34px;
   border-radius: 100%;
   border: 1px solid black;
   margin: 0 auto;
   position: relative;
   top: -8px;
  }
  
  .palonariz {
    width: 2px;
    height: 20px;
    margin: 0 auto;
    background-color: black;
    position: relative;
    top: -8px;
  }
  
  .lunar {
   width: 10px;
   height: 10px;
   border-radius: 100%;
   border: 1px solid #fff;
   position: absolute;
   background: white; 
   top: 6px;
   left: 8px;
  }
  
  .iris1 {
    width: 6px;
    height: 3px;
    background: white;
    border-radius: 100%;
    -moz-transform: rotate(180deg);
    -webkit-transform: rotate(180deg);
    position: absolute; 
    right: 0;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    margin: auto
  }
  
  .iris2 {
    width: 6px;
    height: 3px;
    background: white;
    border-radius: 100%;
    -moz-transform: rotate(180deg);
    -webkit-transform: rotate(180deg);
    position: absolute; 
    right: 0;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    margin: auto
  }
  
  .corazon {
    position: relative;
    width: 100px;
    height: 90px;
    margin: 0 auto;
   
    top: -50px;
    -webkit-transform: rotate(180deg);
    -ms-transform: rotate(180deg);
    -o-transform: rotate(180deg);
    transform: rotate(180deg);  
  }
  
  .corazon::before, .corazon::after {
    content: "";
    position: absolute;
    left: 50px;
    top:0;
    width: 50px;
    display: block;
    height: 80px;
    background: #CA2533;
    -webkit-border-radius: 50px 50px 0 0;    
    -moz-border-radius: 50px 50px 0 0;   
    -ms-border-radius: 50px 50px 0 0;    
    -o-border-radius: 50px 50px 0 0;    
    border-radius: 50px 50px 0 0; 
  
  
    -webkit-transform: rotate(-45deg);
    -ms-transform: rotate(-45deg);
    -o-transform: rotate(-45deg);
    transform: rotate(-45deg);  
  
    -webkit-transform-origin: 0 100%;
    -moz-transform-origin: 0 100%;
    -ms-transform-origin: 0 100%;
    -o-transform-origin: 0 100%;
    transform-origin: 0 100%;  
  }
  
  .corazon::after {
    left: 0;
    -webkit-transform: rotate(45deg);
    -ms-transform: rotate(45deg);
    -o-transform: rotate(45deg);
    transform: rotate(45deg);  
  
    -webkit-transform-origin: 100% 100%;
    -moz-transform-origin: 100% 100%;
    -ms-transform-origin: 100% 100%;
    -o-transform-origin: 100% 100%;
    transform-origin: 100% 100%;  
  }
  
  .huevo {
    width: 142px;
    height: 172px;
    background: #35A1C9;
    border: 2px solid black;
    -webkit-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
    -moz-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
    -ms-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
    -o-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
    border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
    margin: 0 auto;
    position: relative;
    top: -100px;
    z-index: 2;
  }
  
  .ovalocesta {
    width: 100px;
    height: 60px;
    margin: 0 auto;
    background: white;
    -moz-border-radius: 100px / 60px;
    -webkit-border-radius: 100px / 60px;
    border-radius: 100px / 60px;
    position: relative;
    top: 40px;
  }
  
  .cesta {
     width: 60px; 
     height: 30px; 
     -moz-border-radius: 60px 60px 0 0;
     -webkit-border-radius: 60px 60px 0 0;
     border-radius: 60px 60px 0 0;
     background: white;
     border: 2px solid black;
     position: absolute; 
     right: 0;
     top: 0;
     left: 0;
     bottom: -20px;
     margin: auto;
     z-index: 2;
     -moz-transform: rotate(180deg);
     -webkit-transform: rotate(180deg);
  }
  
  .campana {
    width: 35px;
    height: 35px;
    border: 2px solid black;
    border-radius: 100%;
    background-color: #F19629;
    position: absolute; 
    right: 0;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: -60px;
    margin: auto;
    z-index: 3;
  }
  
  .bolanegra {
    width: 8px;
    height: 8px;
   
    border-radius: 100%;
    background-color:black;
    position: absolute; 
    right: 0;
    top: 8px;
    left: 0;
    bottom: 0;
    margin: auto;
  }
  
  .palonegro {
    width: 2px;
    height: 15px;
    background-color: black;
    margin: 0 auto;
    -moz-transform: rotate(180deg);
    -webkit-transform: rotate(90deg);
    position: relative;
    top: 18px;
  }
  
  .bufanda {
    width: 100px;
    height: 50px;
    margin: 0 auto;
    background:#A1172E;
    -moz-border-radius: 100px / 50px;
    -webkit-border-radius: 100px / 50px;
    border-radius: 100px / 50px; 
    position: relative;
    top: 55px;
    z-index: 2;
  }
  
  ._pie {
   margin: 0 auto;
  }
  
  ._pie li {
   margin: -2px;
  }
  
  ._pie li a {display: block;}
  
  ._pie a {
    height:100%;
    width: 100%;
    display: block;
  }
  
  ._pie {
   display: flex;
   align-items: center;
   align-content: center;
   flex-direction: row;
  /*justify-content: flex-end;*/
   justify-content: center;
   flex-wrap: wrap;
   position: relative;
   bottom: 150px;
  }
  
  
  .pie1 {
    width: 55px;
    height: 77px;
    margin: 0 auto;
    background: white;
    -moz-border-radius: 55px / 77px;
    -webkit-border-radius: 55px / 77px;
    border-radius: 55px / 77px;
    border: 2px solid black; 
    -moz-transform: rotate(180deg);
    -webkit-transform: rotate(180deg);
  }
  
  .pie2 {
    width: 55px;
    height: 77px;
    margin: 0 auto;
    background: white;
    -moz-border-radius: 55px / 77px;
    -webkit-border-radius: 55px / 77px;
    border-radius: 55px / 77px;
    border: 2px solid black; 
    -moz-transform: rotate(180deg);
    -webkit-transform: rotate(180deg);
  }
  
  ._brazos {
   margin: 0 auto;
  }
  
  ._brazos li {
   margin: 0;
  }
  
  ._brazos li a {display: block;}
  
  ._brazos a {
    height:100%;
    width: 100%;
    display: block;
  }
  
  ._brazos {
   display: flex;
   align-items: center;
   align-content: center;
   flex-direction: row;
  /*justify-content: flex-end;*/
   justify-content: center;
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  
  .brazo1 {
    width: 55px;
    height: 85px;
    margin: 0 auto;
    background: #35A1C9;
    -moz-border-radius: 55px / 85px;
    -webkit-border-radius: 55px / 85px;
    border-radius: 55px / 85px;
    border: 2px solid black; 
    -moz-transform: rotate(-45deg);
    -webkit-transform: rotate(-45deg);
    position: relative;
    top: -90px;
    left: -46px;
  }
  
  .brazo2 {
    width: 55px;
    height: 77px;
    margin: 0 auto;
    background: #35A1C9;
    -moz-border-radius: 55px / 85px;
    -webkit-border-radius: 55px / 85px;
    border-radius: 55px / 85px;
    border: 2px solid black; 
    -moz-transform: rotate(45deg);
    -webkit-transform: rotate(45deg);
    position: relative;
    top: -90px;
    right: -46px;
  }
  
  .mano1 {
    width: 60px;
    height: 60px;
    border-radius: 100%;
    background-color: white;
    border: 2px solid black;
  
    position: absolute;
    right: -3px;
    top: -34px;
  }
  
  .mano2 {
    width: 60px;
    height: 60px;
    border-radius: 100%;
    background-color: white;
    border: 2px solid black;
  
    position: absolute;
    left: -3px;
    top: -34px;
  }
  
  .bigotes {
    z-index: 9999;
    position: relative;
    float: left;
    display: inline-block;
    top: 59px;
    left: 16px;
  
  }
  
  .b1 {
    width: 60px;
    height: 2px;
    background-color: black;
    margin: 0 auto;
     margin-bottom: 18px;
    -moz-transform: rotate(25deg);
    -webkit-transform: rotate(25deg);
  }
  
  .b2 {
    width: 60px;
    height: 2px;
    background-color: black;
    margin: 0 auto;
    margin-bottom: 10px;
  }
  
  .b3 {
    width: 60px;
    height: 2px;
    background-color: black;
    margin: 0 auto;
    -moz-transform: rotate(-10deg);
    -webkit-transform: rotate(-10deg);
  }
  
  .bigotes2 {
    z-index: 9999;
    position: relative;
    float: right;
    display: inline-block;
    top: 59px;
    right: 16px;
  
  }
  
  .b1_ {
    width: 60px;
    height: 2px;
    background-color: black;
    margin: 0 auto;
     margin-bottom: 18px;
    -moz-transform: rotate(-25deg);
    -webkit-transform: rotate(-25deg);
  }
  
  .b2_ {
    width: 60px;
    height: 2px;
    background-color: black;
    margin: 0 auto;
    margin-bottom: 10px;
  }
  
  .b3_ {
    width: 60px;
    height: 2px;
    background-color: black;
    margin: 0 auto;
    -moz-transform: rotate(10deg);
    -webkit-transform: rotate(10deg);
  }
  
  /* Safari 4.0 - 8.0 */
  @-webkit-keyframes volar {
    0%  {top:0px;left:0px;}
    25% {top:0px; left:100px;}
    50% {top:100px; left:100px;}
    75% {top:100px;left:0px;}
    100% {top:0px;left:0px;}
  }
  @-moz-keyframes volar {
    0%  {top:0px;left:0px;}
    25% {top:0px; left:100px;}
    50% {top:100px; left:100px;}
    75% {top:100px;left:0px;}
    100% {top:0px;left:0px;}
  }
  @-ms-keyframes volar {
    0%  {top:0px;left:0px;}
    25% {top:0px; left:100px;}
    50% {top:100px; left:100px;}
    75% {top:100px;left:0px;}
    100% {top:0px;left:0px;}
  }
  @-o-keyframes volar {
    0%  {top:0px;left:0px;}
    25% {top:0px; left:100px;}
    50% {top:100px; left:100px;}
    75% {top:100px;left:0px;}
    100% {top:0px;left:0px;}
  }
  
  @keyframes volar{
    0%  {top:0px;}
    25% {top:0px;}
    50% {top:50px;}
    75% {top:50px;}
    100% {top:0px;}
  }
  
  

  Demo

  Nguồn: Viblo

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.