Lập trình Node.JS qua từng bước cơ bản ( Phần 2 ) • Phần 2: Biến, Hàm, Kiểu dữ liệu trong Node.JS

  Các phần trước

  Phần 1: Cài đặt Node.JS

   

   

  Do được viết dựa trên JavaScrpit nên rất nhiều tình năng của Node.js được kế thừa từ JavaScript.

  Khai báo biến

  Có 2 cách khai báo biến trong Node.JS.

   

  Cách 1: Khai báo dùng từ khóa var

  var a = 10;
  var b = 20;
  
  console.log( a + b ); //Kết quả: 30
  

   

  Cách 2: Khai báo không cần dùng từ khóa.

  a = 15;
  b = 25;
  
  console.log( a + b );//Kết quả: 40
  
  

   

   

  Một ví dụ khác:

  var a = "Hello";
  var b = "World";
  
  var x = 10;
  var y = "node.JS"
  
  console.log( a + b ); //Kết quả: HelloWorld
  console.log( x + y ); //Kết quả: 10node.JS

   

   

  Để convert từ chuỗi sang số, ta dùng phương thức  parseInt().  Ví dụ:

   

  var a = "5";
  a = parseInt(a);
  
  var b = "10";
  b = parseInt(b);
  
  console.log( a + b ); //Kết quả: 15
  

   

   

  Hàm

  function say(n) {
    console.log("Xin chào " + n);
  }
  say("TechMaster");
  
  //Kết quả: Xin chào TechMaster

   

   

  Vòng lặp

  for (var i = 0; i < 5; i++) {
    console.log(i);
  }
  
  //Kết quả
  //0
  //1
  //2
  //3
  //4

   

   

  Mảng

  var name = {
    server: ["Node.js", "PHP"],
    client: ["HTML", "CSS", "JavaScript"]
  }
  console.log(name.server);//Kết quả: ["Node.js", "PHP"]
  console.log(name.client);//Kết quả: ["HTML", "CSS", "JavaScript"]

  Node.js kế thừa các kiểu dữ liệu cũng như toàn bộ các thuộc tính và phương thức của các kiểu dữ liệu này từ JavaScript. Ví dụ: length, push, indexOf,...


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.