Laravel 5.5 ReactJS Phần 2 - Sử dụng JWT xác thực người dùng • Bài trước chúng ta đã tìm hiểu, [cài đặt và sử dụng react router v4.] , bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sử dụng JWT xác thực người dùng.

  Cài đặt JWT

  composer require tymon/jwt-auth
  
  Cập nhật config/app.php file.
  'providers' => [
  	....
  	Tymon\JWTAuth\Providers\JWTAuthServiceProvider::class,
  ],
  'aliases' => [
  	....
  	'JWTAuth' => Tymon\JWTAuth\Facades\JWTAuth::class,
  ],
  
  Tiến hành publish file config JWT run command :
  php artisan vendor:publish --provider="Tymon\JWTAuth\Providers\JWTAuthServiceProvider"
  

  Sau khi run command thành công config/jwt.php được tạo ra.

  Tạo ra JWT Token run command
  php artisan jwt:secret
  
  Nếu bạn run command trên sảy ra nỗi trong terminal. Lỗi này xảy ra trong phiên bản 5.5 laravel. Gải pháp cho nó như sau:
  [ReflectionException]
  Method Tymon\JWTAuth\Commands\JWTGenerateCommand::handle() does not exist
  

  Cần cài đặt new dev version of tymon/jwt-auth package.

  composer require tymon/jwt-auth:dev-develop --prefer-source
  

  Sau khi cài đặt xong tiến hành thay thế config/app.php và thay thế providers cũ providers mới.

  'providers' => [
    ....
    Tymon\JWTAuth\Providers\JWTAuthServiceProvider::class to Tymon\JWTAuth\Providers\LaravelServiceProvider::class
  ],
  
  Tiếp theo chạy command tạo ra jwt key.
  php artisan jwt:secret
  
  Tạo middleware cho JWT command:
  php artisan make:middleware AuthJWT
  
  Cập nhật AuthJWT:
  namespace App\Http\Middleware;
  
  use Closure;
  use JWTAuth;
  use Exception;
  
  class AuthJWT
  {
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @param \Closure $next
     * @return mixed
     */
    public function handle($request, Closure $next)
    {
      try {
        $user = JWTAuth::toUser($request->input('token'));
      } catch (Exception $e) {
        if ($e instanceof \Tymon\JWTAuth\Exceptions\TokenInvalidException){
          return response()->json(['error'=>'Token is Invalid']);
        }else if ($e instanceof \Tymon\JWTAuth\Exceptions\TokenExpiredException){
          return response()->json(['error'=>'Token is Expired']);
        }else{
          return response()->json(['error'=>'Something is wrong']);
        }
      }
      return $next($request);
    }
  }
  
  Đăng ký Middleware

  Mở app/Http/Kernel.php cập nhật.

    protected $routeMiddleware = [
      ...
      'jwt-auth' => \App\Http\Middleware\AuthJWT::class,
    ];
  
  Tạo database laravel_reatjs

  Cập nhật file .env

  DB_CONNECTION=mysql
  DB_HOST=127.0.0.1
  DB_PORT=3306
  DB_DATABASE=laravel_reactjs
  DB_USERNAME=root
  DB_PASSWORD=
  
  Chạy migrate tạo table users.
  php artisan migrate
  

  Tao dữ liệu người dùng cho đăng nhập. UserFactory.

  $factory->define(App\User::class, function (Faker $faker) {
    return [
      'name' => $faker->name,
      'email' => '[email protected]',
      'password' => \Hash::make('secret'), 
      'remember_token' => str_random(10),
    ];
  });
  
  Cập nhật DatabaseSeeder.php
   public function run()
    {
  //     $this->call(UsersTableSeeder::class);
      factory(App\User::class)->create();
    }
  
  Đăng ký dữ liệu test run comand.
  php artisan db:seed
  
  Tạo ApiController command sau:
  php artisan make:controller ApiController
  
  Cập nhật ApiController
  namespace App\Http\Controllers;
  
  use Illuminate\Http\Request;
  use App\Http\Controllers\Controller;
  use App\Http\Requests;
  use JWTAuth;
  use JWTAuthException;
  use App\User;
  
  class ApiController extends Controller
  {
  
    public function login(Request $request){
      $credentials = $request->only('email', 'password');
      $token = null;
      try {
        if (!$token = JWTAuth::attempt($credentials)) {
          return response()->json([
            'response' => 'error',
            'message' => 'invalid_email_or_password',
          ]);
        }
      } catch (JWTAuthException $e) {
        return response()->json([
          'response' => 'error',
          'message' => 'failed_to_create_token',
        ]);
      }
      return response()->json([
        'response' => 'success',
        'result' => [
          'token' => $token,
        ],
      ]);
    }
  }
  
  Tạo giao diện đăng nhập.
  import React, {Component} from 'react';
  import axios from 'axios';
  import {Redirect} from 'react-router-dom';
  
  class Login extends Component {
    constructor(props) {
      super(props)
      this.state = {
        email: '',
        password: '',
      };
      this.handleChangeEmail = this.handleChangeEmail.bind(this);
      this.handleChangePassword = this.handleChangePassword.bind(this);
      this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
    }
  
    handleChangeEmail(e) {
      this.setState({email: e.target.value});
    }
  
    handleChangePassword(e) {
      this.setState({password: e.target.value});
    }
  
    handleSubmit(e) {
      e.preventDefault();
      let uri = '/login';
      axios.post(uri, this.state).then((response) => {
        if (response.data.result) {
          localStorage.setItem('jwt', response.data.result);
          this.props.history.push('/');
        }
      })
    }
    render() {
      return (
        <div className="panel panel-default">
          <div className="panel-heading ">Login</div>
          <div className="panel-body">
            <form onSubmit={this.handleSubmit}>
              <label>User name</label>
              <input type={'text'} className="form-control" onChange={this.handleChangeEmail}/>
              <label>Password</label>
              <input type={'password'} className="form-control"
                  onChange={this.handleChangePassword}/>
              <div className="form-group">
                <button className="btn btn-primary" onClick={this.handleSubmit}>Đăng nhập</button>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      )
    }
  }
  export default Login
  
  Cập nhật Example.js.
  import React, {Component} from 'react';
  import ReactDOM from 'react-dom';
  import {HashRouter, Link, Redirect} from 'react-router-dom';
  import RouterPath from '../routes/RouterPath';
  
  export default class Example extends Component {
    render() {
      let login = localStorage.getItem('jwt');
      if (!login) {
        console.log('here');
        return (
          <HashRouter>
            <div>
              <Redirect to='login'/>
              <RouterPath/>
            </div>
          </HashRouter>
        )
      }
      return (
        <HashRouter>
          <div>
            <ul>
              <li>
                <Link to={'/'}>Home</Link>
              </li>
              <li>
                <Link to={'/topic'}>Topic</Link>
              </li>
              <li>
                <Link to={'/about'}>About</Link>
              </li>
            </ul>
            <RouterPath/>
          </div>
        </HashRouter>
      )
    }
  }
  
  if (document.getElementById('example')) {
    ReactDOM.render(
      <Example/>,
      document.getElementById('example'));
  }
  
  Cập nhật routes/api.php
  Route::post('/login', '[email protected]');
  
  Cửa sổ cmd gõ lệnh sau:
  npm run dev
  

  Nó sẽ biên dịch các file trong assets and copy đến public >> js >> app.js file.

  Xem kết quả tại: http://localhost/blog/public sẽ tự động chuyển đến màn login tiến hành nhập thông tin đã đăng ký ở trên tiến hành đăng nhập. Đăng nhập thành công chuyển đến màn hình home.

  Cảm ơn các bạn đã xem nguồn :

  https://laravelcode.com/post/restful-api-in-laravel-55-using-jwt-authentication

  https://www.techiediaries.com/react-router-dom-v4/

  http://jwt-auth.readthedocs.io/en/develop/
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.