[Kotlin] Hướng dẫn mọi người sử dụng StaggeredGridLayoutManager với recycler view trên Kotlin • Giới thiệu

  Bạn đã quá chán với việc thiết kế các row của recycler view có giống nhau
  Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người phá cách 1 chút , làm cho recycler trở nên khác biệt hơn

  Bên trái là khi recycler view sử dụng GridLayoutManager
  Bên phải là recycler view sử dụng StaggeredGridLayoutManager, đây chính là thứ mình muốn giới thiệu với mọi người hôm nay

  Ảnh demo

  Dưới đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thực hiện (chú ý là mình xài Kotlin nhé )

  Bước 1 : Tạo project

  Tạo project mới với tên StaggeredGrid

  Bước 2 : Cấu hình gradle

  Mở Gradle Scripts -> build.gradle và cấu hình như sau

  implementation "com.android.support:recyclerview-v7:26.1.0" là thư viện RecyclerView

  apply plugin: 'com.android.application'
  
  apply plugin: 'kotlin-android'
  
  apply plugin: 'kotlin-android-extensions'
  
  android {
    compileSdkVersion 26
    defaultConfig {
      applicationId "com.tuananh.staggeredgrid"
      minSdkVersion 16
      targetSdkVersion 26
      versionCode 1
      versionName "1.0"
      testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }
    buildTypes {
      release {
        minifyEnabled false
        proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
      }
    }
  }
  
  dependencies {
    implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    implementation"org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jre7:$kotlin_version"
    implementation 'com.android.support:appcompat-v7:26.1.0'
    implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2'
    implementation "com.android.support:recyclerview-v7:26.1.0"
    testImplementation 'junit:junit:4.12'
    androidTestImplementation 'com.android.support.test:runner:1.0.1'
    androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.0.1'
  }
  
  

  Bước 3 : Tạo activity_main.xml

  Mở res -> layout -> activity_main và viết code như dưới đây. Layout gồm có 1 button refresh và 1 recyclerview

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical"
    tools:context="com.tuananh.staggeredgrid.MainActivity">
  
    <android.support.v7.widget.AppCompatButton
      android:id="@+id/btnRefresh"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Refresh"/>
  
    <android.support.v7.widget.RecyclerView
      android:id="@+id/recyclerView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"/>
  </LinearLayout>
  
  

  Bước 4 : Tạo viền bao quanh cho các item_recycler_view

  Mở thư mục drawable và tạo 1 file xml custom_item_layout.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <!--
      stroke with color and width for creating outer line
    -->
    <stroke
      android:width="1dp"
      android:color="#000"/>
  </shape>
  

  Bước 5 : Tạo file xml item_recycler_view.xml để làm item cho recycler view

  Chúng ta sẽ thiết kế 1 layout gồm 2 thành phần là TextView và ImageView

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:id="@+id/rlRoot"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/custom_item_layout"
    android:padding="5dp">
  
    <!--grid items for RecyclerView-->
  
    <ImageView
      android:id="@+id/image"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:scaleType="centerCrop"
      android:src="@mipmap/ic_launcher"/>
  
    <TextView
      android:id="@+id/name"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:text="ABCD"
      android:textColor="#fff"
      android:textSize="20sp"/>
  </RelativeLayout>
  

  Bước 6 : MainActivity.kt

  Tạo 2 list name và image là personNameList và personImageList

  Khởi tạo recycler view chú ý chúng ta sẽ dùng StaggeredGridLayoutManager làm layout manager chính cho nó .

   val staggeredGridLayoutManager = StaggeredGridLayoutManager(3, LinearLayoutManager.VERTICAL)
      recyclerView.layoutManager = staggeredGridLayoutManager
      Collections.shuffle(personImageList)
      val customAdapter = CustomAdapter(this, personNameList, personImageList)
      recyclerView.adapter = customAdapter
  

  Bắt sự kiện cho button refresh để trộn list ảnh của recycler view

  btnRefresh.setOnClickListener {
        Collections.shuffle(personImageList)
        customAdapter.notifyDataSetChanged()
      }
  
  package com.tuananh.staggeredgrid
  
  import android.os.Bundle
  import android.support.v7.app.AppCompatActivity
  import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager
  import android.support.v7.widget.StaggeredGridLayoutManager
  import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
  import java.util.*
  
  
  class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private var personNameList: MutableList<String> = mutableListOf(
        "Person 1", "Person 2",
        "Person 3", "Person 4",
        "Person 5", "Person 6",
        "Person 7", "Person 8",
        "Person 9", "Person 10",
        "Person 11", "Person 12",
        "Person 13", "Person 14")
    private var personImageList: MutableList<Int> = mutableListOf(
        R.drawable.person1, R.drawable.person2,
        R.drawable.person3, R.drawable.person4,
        R.drawable.person5, R.drawable.person6,
        R.drawable.person7, R.drawable.person8,
        R.drawable.person9, R.drawable.person10,
        R.drawable.person11, R.drawable.person12,
        R.drawable.person13, R.drawable.person14)
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
      setContentView(R.layout.activity_main)
      val staggeredGridLayoutManager = StaggeredGridLayoutManager(3, LinearLayoutManager.VERTICAL)
      recyclerView.layoutManager = staggeredGridLayoutManager
      Collections.shuffle(personImageList)
      val customAdapter = CustomAdapter(this, personNameList, personImageList)
      recyclerView.adapter = customAdapter
      btnRefresh.setOnClickListener {
        Collections.shuffle(personImageList)
        customAdapter.notifyDataSetChanged()
      }
    }
  }
  

  Bước 7 : Tạo class CustomAdapter.kt

  Trong bước này chúng ta sẽ set layout item cho recycler view là item_recycler_view.xml và gắn dữ liệu cho các item của recycler view trong onBindViewHolder

  package com.tuananh.staggeredgrid
  
  import android.content.Context
  import android.support.v7.widget.RecyclerView
  import android.view.LayoutInflater
  import android.view.View
  import android.view.ViewGroup
  import kotlinx.android.synthetic.main.item_recycler_view.view.*
  
  /**
   * Created by FRAMGIA\vu.tuan.anh on 26/03/2018.
   */
  class CustomAdapter(context: Context, private var personNameList: MutableList<String>?, private var personImageList: MutableList<Int>?) : RecyclerView.Adapter<CustomAdapter.MyViewHolder>() {
    private var layoutInflater: LayoutInflater = LayoutInflater.from(context)
  
    override fun onBindViewHolder(holder: MyViewHolder, position: Int) {
      holder.name.text = personNameList!![position]
      holder.image.setImageResource(personImageList!![position])
      holder.rlRoot.setOnClickListener {
        // todo
      }
    }
  
    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup?, viewType: Int): MyViewHolder {
      return MyViewHolder(layoutInflater.inflate(R.layout.item_recycler_view, parent, false))
    }
  
    override fun getItemCount(): Int {
      return personNameList!!.size
    }
  
    class MyViewHolder(view: View) : RecyclerView.ViewHolder(view) {
      val name = view.name!!
      val image = view.image!!
      val rlRoot = view.rlRoot!!
    }
  }
  

  Hình ảnh

  Dưới đây là 1 số hình ảnh trong demo

  Code :

  Code

  Tham khảo

  http://abhiandroid.com/materialdesign/recyclerview-as-staggered-grid-example.html
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.