Tìm hiểu Map và Set trong JavaScript • Bài viết gốc được đăng ở https://ehkoo.com/bai-viet/map-set-javascript-es6-es2015  Hà Nội -- minh họa bởi Jing Zhang

  Được giới thiệu từ ES6, Map, Set, WeakMap, và WeakSet là những cấu trúc dữ liệu giúp thao tác trên tập hợp. Bài viết này sẽ giới thiệu cách hoạt động cũng như các ứng dụng của chúng.

  Map

  Map, mảng kết hợp (associate arrays) hay từ điển (dictionary/dict) là những thuật ngữ dùng để chỉ một cấu trúc dữ liệu, cho phép bạn ánh xạ từ một khóa (key) tương ứng với một giá trị (value). Trong JavaScript, chúng ta có thể sử dụng object để thể hiện cấu trúc này.

  const dict = {
   hello: 'Xin chào',
   bye: 'Tạm biệt',
  }
  
  console.log(dict['hello']) // Xin chào
  

  Tuy nhiên, nếu dùng object thì bạn chỉ có thể dùng chuỗi làm khóa. Ngoài ra, cách này cũng có một số hạn chế khác. Lớp Map do ES6 giới thiệu sẽ giúp giải quyết những vấn đề này. Với Map, bạn có thể sử dụng bất cứ dạng dữ liệu nào để làm khóa.

  const obj = { bar: 2 }
  const dict = new Map()
  dict
   .set('foo', 123)
   .set(obj, 'hello world')
  
  dict.get('foo') // 123
  dict.get(obj)  // 'hello world'
  
  // Lấy giá trị của một khóa không tồn tại
  dict.get('wat') // undefined
  

  Bạn cũng có thể truyền vào hàm dựng của Map một mảng các cặp giá trị dạng [key, value], ví dụ như sau:

  const dict = new Map([
   ['foo', 123],
   [obj, 'hello world']
  ])
  

  Như đã nói ở trên, bạn có thể dùng bất cứ dạng dữ liệu gì để làm khóa cho Map, kể cả mảng, object, hàm, hay NaN.

  const arr = [1]
  const f = () => {}
  dict
   .set(arr, 'an array')
   .set(f, 'a function')
   .set(NaN, 'not a number')
  

  Bản thân Map sử dụng phương thức so sánh SameValueZero để tìm khóa và giá trị tương ứng. SameValueZero hoạt động tương tự như ===, nhưng xem các giá trị NaN bằng nhau, cũng như +0 bằng -0.

  Đố-hẻm-vui: Đố bạn kết quả của các biểu thức sau là gì?

  NaN == NaN
  NaN === NaN
  Object.is(NaN, NaN)

  Do SameValueZero nên hai object khác nhau sẽ là hai khóa riêng biệt.

  const o1 = {}
  const o2 = {}
  
  dict.set(o1, 'Ô Một').set(o2, 'Ô Hai')
  dict.get(o2) // Ô Hai
  dict.get({}) // undefined
  

  Nếu trong map đã có sẵn khóa, dữ liệu mới sẽ bị ghi đè lên.

  const m = new Map()
  m.set('foo', 1)
  m.set('foo', 2)
  
  m.get('foo') // 2
  

  Để duyệt qua các khóa và giá trị trong Map, bạn có thể dùng:

  const dict = new Map([
   ['foo', 1], ['bar', 2]
  ])
  
  dict.keys()  // ['foo', 'bar']
  dict.values() // [1, 2]
  dict.entries() // [ ['foo', 1], ['bar', 2] ]
  dict.forEach(function(value, key, map) {
   console.log(`${key} has ${value}`)
  }, /* thisArgs bạn có thể truyền vào tham chiếu cho `this` ở đây */)
  
  // Sử dụng for..of cùng với destructuring
  for (let [key, value] of dict) {
   console.log(`${key} has ${value}`)
  }
  

  Bạn cũng có thể dùng toán tử spread ... với Map

  const dict = new Map([
   ['foo', 1], ['bar', 2]
  ])
  console.log([
   ['wut', 3],
   ...dict
  ])
  // [ [ 'wut', 3 ], [ 'foo', 1 ], [ 'bar', 2 ] ]
  

  Một số thao tác khác với Map.

  const dict = new Map([
   ['foo', 1], ['bar', 2]
  ])
  
  // Đếm số cặp giá trị trong map
  dict.size // 2
  
  // Kiểm tra trong map có khóa "foo" hay không
  dict.has('foo') // true
  dict.has('wut') // false
  
  // Xóa một khóa, trả về boolean nếu thành công, false nếu thất bại
  dict.delete('wut') // false
  dict.delete('foo') // true
  
  // Xóa hết các cặp giá trị của map
  dict.clear()
  

  Tại sao lại là size mà không phải length?
  Một số độc giả tinh ý sẽ nhận ra chúng ta dùng size thay vì length để đếm số cặp giá trị trong map. Lý do là vì: length dùng cho những chuỗi có thể index (đánh số) được, ví dụ với mảng ta có thể arr[3]. Ngược lại, size dành cho những cấu trúc không có thứ tự như MapSet.

  Set

  Set là tập hợp các giá trị không bị trùng lặp, nghĩa là trong một set không thể có hai giá trị bằng nhau.

  const s = new Set()
  set
   .add('red')
   .add('blue')
   .add('sweet')
   .add('you')
  
  s.size // 4
  

  Bạn cũng có thể truyền một mảng vào hàm dựng của Set.

  const s = new Set(['red', 'blue', 'sweet', 'red', 'you'])
  console.log(s) // Set (4) {'red', 'blue', 'sweet', 'you'}
  

  Bạn cũng có thể thấy giá trị 'red' bị trùng lặp đã được loại bỏ. Chúng ta có thể áp dụng Set để tạo ra một mảng chứa những phần tử duy nhất.

  const a = ['red', 'blue', 'sweet', 'red', 'you']
  const b = [...new Set(a)]
  console.log(b) // [ 'red', 'blue', 'sweet', 'you' ]
  

  Cũng tương tự như Map, Set sử dụng SameZeroValue để so sánh các phần tử với nhau.

  const obj = {}
  const s = new Set([NaN, {}, obj])
  s.has(NaN) // true
  s.has(obj) // true
  s.has({}) // false
  

  Để duyệt qua các phần tử của Set, bạn có thể dùng các phương thức như với Map.

  const s = new Set([1, 2, 3, 4, 5])
  
  // Vì Set không có khái niệm keys nên kết quả của `s.keys()` và `s.values()` là như nhau.
  s.keys()
  s.values()
  
  s.entries()
  s.forEach(function(value, key, setReference) {
  }, thisArg)
  
  for (let el of s) {
   console.log(el)
  }
  

  Một số thao tác khác trên Set.

  const s = new Set([1, 2, 3, 4, 5])
  
  // Xóa một phần tử trong set
  s.delete(3) // Set (4) {1, 2, 4, 5}
  
  // Xóa hết phần tử trong set
  s.clear()
  

  WeakMap và WeakSet

  ES6 cũng giới thiệu hai lớp WeakMapWeakSet. So với Map, các khóa của WeakMap bắt buộc phải là object, và chúng sẽ bị giải phóng khỏi bộ nhớ (garbage-collecting -- "hốt rác") đầu tiên nếu không có tham chiếu nào.

  WeakMap có các phương thức tương tự như Map, ngoại trừ việc bạn không thể duyệt qua WeakMap bằng .keys(), .values(), .entries() hay for..of. Bạn cũng không thể .clear(), vì lý do an toàn dữ liệu.

  Một ứng dụng của WeakMap là dùng để chứa dữ liệu private mà không gây ra rò rỉ bộ nhớ.

  const privates = new WeakMap()
  
  class User {
   constructor() {
    const data = { phoneNumber: 123 }
    privates.set(this, data)
   }
  
   getPhoneNumber() {
    const data = privates.get(this)
    return data.phoneNumber
   }
  }
  const u = new User()
  console.log(u) // {}
  console.log(u.getPhoneNumber()) // 123
  

  Tương tự như WeakMap, WeakSet cũng chỉ có thể chứa object, và nếu một phần tử trong WeakSet không có tham chiếu tới, nó sẽ bị giải phóng khỏi bộ nhớ.

  Kết luận

  Với những cải tiến so với object thông thường, Map sẽ là công cụ hữu hiệu để lưu trữ dữ liệu dạng (khóa, giá trị). Trong khi đó, Set giúp bạn lưu trữ chuỗi dữ liệu mà không lo lắng về việc trùng lắp giá trị.

  Tham khảo

  [1] Axel Rauschmayer. ECMAScript 6: maps and sets. Truy cập ngày 25 tháng 03 năm 2018 từ http://2ality.com/2015/01/es6-maps-sets.html

  [2] Keyed Collections - JavaScript | MDN. Truy cập ngày 25 tháng 03 năm 2018 từ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Keyed_collections

  [3] Steve Brownlee. WeakMap for JavaScript Private Data. Truy cập ngày 25 tháng 03 năm 2018 từ https://www.stevebrownlee.com/weakmap-javascript-private-data/

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.