Extending the ruby case statement • Case statement là một trong những cấu trúc mạnh nhất của ngôn ngử lập trình, riêng Ruby case statement thường bị đánh giá thấp trong việc code hàng ngày.

  Ruby dùng phương thức so sánh bằng === để so sánh tương ứng trong case statement. Trong bài này sẽ tiếp cận về thêm tùy chọn hành vi cho case statement.

  Proc như một match target

  Một thuận lợi của proc là phương thức case equality của nó cho kết quả thực hiện proc của chính nó, có ích và nhanh chóng cho matching conditions:

  def palindrome? word
   case word
   when proc{|w| w.reverse == w }
    true
   else
    false
   end
  end
  

  Mã có hiệu quả hơn với custom matchers

  Custom matchers có thể giúp chúng ta code hiệu qủa hơn và gần hơn với ý định.

  DivisibilityMatcher = Struct.new(:divisor) do
   def ===(target)
    target % divisor == 0
   end
  end
  
  def divisible_by(num)
   DivisibilityMatcher.new(num)
  end
  
  case 18
  when divisible_by(5)
   puts "divisible by 5"
  when divisible_by(3)
   puts "divisible by 3"
  when divisible_by(2)
   puts "divisible by 2"
  end
  
  => divisible by 3
  

  Matchers cho membership evaluation

  Sử dụng một case đơn giản để mở rộng case xử lý membership evaluation:

  MembershipEvaluationMatcher = Struct.new(:collection) do
   def ===(target)
    collection.include? target
   end
  end
  
  def member_of collection
   MembershipEvaluationMatcher.new collection
  end
  
  case 1
  when member_of(%w[a b c])
   puts 'case 1'
  when member_of([1,2,3])
   puts 'case 2'
  end
  
  => case 2
  

  Matcher composition

  Lợi thế của việc có các matcher object chỉ xử lý việc kết hợp là chúng ta có thể tạo ra theo những cách nhìn từ quan điểm của sự kết hợp.

  Hãy mở rộng kiểm tra chia để minh họa phần trên. Bạn có thể nhận thấy rằng cách viết trên không rơi vào các điều kiện - vì vậy trong khi chia hết cho 3, còn chia hết cho 2 thì không. Hãy kiểm tra cả hai bằng cách sử dụng một matcher.

  CompositeDivisibilityMatcher = Struct.new(:matchers) do
   def ===(target) 
    combine_results matchers.map{|m| m === target }
   end
  
   def combine_results match_results
    false
   end
  end
  
  class AllDivisibilityMatcher < CompositeDivisibilityMatcher 
   def combine_results match_results
    match_results.reduce(:&)
   end
  end
  
  class AnyDivisibilityMatcher < CompositeDivisibilityMatcher
   def combine_results match_results
    match_results.reduce(:|)
   end
  end
  
  DivisibilityMatcher = Struct.new(:divisor) do
   def ===(target)
    target % divisor == 0
   end
  
   def &(matcher)
    AllDivisibilityMatcher.new([self, matcher])
   end
  
   def |(matcher)
    AnyDivisibilityMatcher.new([self, matcher])
   end
  
  end
  
  def divisible_by(num)
   DivisibilityMatcher.new(num)
  end
  
  (1..100).each do |num|
   case num
   when divisible_by(3) & divisible_by(5)
    puts 'FizzBuzz'
   when divisible_by(3)
    puts 'Fizz'
   when divisible_by(5)
    puts 'Buzz'
   else
    puts num
   end
  end
  

  Chúng ta có thể tận dụng proc currying giảm một số thừ bị thừa.

  is_divisible = proc {|a,b| a % b == 0 }
  is_divisible_by_all = proc {|arr, a| arr.map(&is_divisible.curry[a]).reduce(:&) }
  is_divisible_by_any = proc {|arr, a| arr.map(&is_divisible.curry[a]).reduce(:|) }
  
  case 18
  when is_divisible_by_all.curry[[2, 3]]
  puts 'div by 2 and 3'
  when is_divisible_by_any.curry[[2, 3]]
  puts 'div by 2 or 3'
  end
  
  => div by 2 and 3
  

  Matching against incomplete data structures

  Chúng ta có thể mở rộng khái niệm này để phù hợp với cấu trúc dữ liệu tương tự chưa được xác định. Ở ví dụ dưới chúng ta kết hợp một list mà các giá trị bị thiếu được chú thích bằng :_. Case statement sẽ bỏ quả các phần tử khi matching.

  module Matchers
   ListMatcher = Struct.new(:matchable_list) do
    def ===(list)
     return false unless list.length == matchable_list.length
     list.each_with_index do |item, idx|
      case matchable_list[idx]
      when :_, item
       next
      else
       return false
      end    
     end
     true
    end 
   end
  end
  
  def matches array
   Matchers::ListMatcher.new array
  end
  
  case [1,2,3]
  when matches([1, :_ , 2, 3])
   puts "case 1"
  when matches([4, 5, 6])
   puts "case 2"
  when matches([:_, 1, 2])
   puts "case 3"
  when matches([1, :_ , 3])
   puts "case 4"
  end
  
  # Outputs: case 4
  

  Truy xuất các mục dữ liệu bị thiếu

  Nếu chúng ta so sánh với cấu trúc dữ liệu không đầy đủ thì có thể tốt hơn khi truy xuất các phần tử thiếu đó. Việc này đòi hỏi thêm bản mẫu.

  module Matchers
  
   Matchable = Struct.new(:target) do
    def matches
     @matches ||= []
    end
   end
  
   ListMatcher = Struct.new(:matchable_list) do
    def ===(list)
     return false unless list.target.length == matchable_list.length
  
     match_results = []
  
     list.target.each_with_index do |item, idx|
      case matchable_list[idx]
      when :_
       match_results << item
       next
      when item
       next
      else
       return false
      end    
     end
  
     list.matches << match_results
     true
    end 
   end
  
  end
  
  def matches array
   Matchers::ListMatcher.new array
  end
  
  matchable = Matchers::Matchable.new([1,2,3])
  
  case matchable
  when matches([1, :_ , 2, 3])
   puts "case 1"
  when matches([4, 5, 6])
   puts "case 2"
  when matches([:_, 1, 2])
   puts "case 3"
  when matches([1, :_ , 3])
   puts "case 4"
  end
  
  puts matchable.matches
   => [[2]]
  

  Khi chạy kết hợp các câu lệnh trường hợp nhều lần sẽ tiếp tục nối các kết quả khợp vào danh sách kết hợp.

  Đến đây chúng ta đã xem qua một số các sử dụng của case mà nó có thể xây dựng thành cấu trúc để minh tận dụng lợi thế của nó.

  Bài này được dịch ra từ bài gốc Extending the ruby case statement for fun and profit
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.