Nodejs simple example • Tạo folder cho ứng dụng

  $ mkdir node crud
  

  Khởi tạo ứng dụng với package.json file

  Đi tới thu mục được tạo ra để xây dựng ứng dụng và khởi tạo package với lện npm init

  $ cd node crud
  $ npm init
  

  Thông tin ứng dụng như sau

  About to write to /home/chu.thien.tam/node crud/package.json:
  
  {
   "name": "manage-toy-crud",
   "version": "1.0.0",
   "description": "Using to manage list toy",
   "main": "server.js",
   "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
   },
   "keywords": [
    "Nodejs",
    "Express",
    "MongoDB",
    "manage-toy"
   ],
   "author": "TamCT",
   "license": "ISC"
  }
  

  Khởi động ứng dụng

  Như thông tin ứng dụng được tạo ở trên thì crud.js là entry point, tạo file crud.js với câu lệnh đơn giản

  $ touch server.js
  

  Để kiểm tra việc khởi tạo chúng ta thêm nội dung cho file server.js

  console.log('Runing manage toy application ');
  

  Bây giờ chạy lệnh nodejs server.js để kiểm tra

  ~/node crud$ nodejs server.js
  Runing manage toy application 
  
  # Sử dụng Express
  Chạy lệnh trong command line
  

  npm install express --save

  Bây giờ package.json thay đổi với phần thêm dependence cho express 
  

  {
  "name": "manage-toy-crud",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Using to manage list toy",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
  "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"
  },
  "keywords": [
  "Nodejs",
  "Express",
  "MongoDB",
  "manage-toy"
  ],
  "author": "TamCT",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
  "express": "^4.16.3"
  }
  }

  Bây giờ thay đổi nội dụng file server.js để sử dụng express 
  

  const express = require('express');
  const app = express();
  app.listen(8181, function() {
  console.log('listening on 8181')
  })

  Nhưng trước khi có thể lắng nghe từ Client chung ta cần phải định nghĩa các phương thức để lấy đường dẫn 
  ## CRUD - READ
  Client sẽ gửi một GET request tới server để thực hiện đọc dữ liệu, Trong Express thì chúng ta sử dụng Get request với câu lệnh sau:
  

  app.get(path, callback)

  Đối số thứ nhất path là đường dẫn của GET request.
  Đối số thứ hai chính là call back function dùng để chỉ cho server biết chỗ làm những việc gì khi mà đường dẫn khớp , và sẽ có hai đối số cho function này là resquest và respond.
  

  app.get('/', function (request, response) {
  // do something here
  })

  Bây giờ chúng ta sẽ ghi vài thứ khi thực hiện get ở đường dẫn mặc định này
  

  app.get('/', function(req, res) {
  res.send('Welcome to manage toy application')
  })

  Với ES6 chúng ta có thể ghi như sau 
  

  app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Welcome to manage toy application')
  })

  Bây giờ khi vào đường dẫn localhost:8181 chúng ta sẽ nhận được nội dung như sau
  
  ![](https://images.viblo.asia/422350df-83f9-4166-9bd8-b900fbd28640.png)
  
  Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng file để gửi thông tin lại cho Client 
  tạo 1 file html với tên là list.html với nội dung bao gồm tên và giá của sản phẩm
  

  touch list.html

  Chúng ta cũng tạo ra một form trong html fiel để thực hiện việc CREATE
  
  
  Managa Toy
  ``` Bây giờ khi vào localhost:8181 thì sẽ hiển thị như sau ![](https://images.viblo.asia/aa2dee32-9384-441d-8763-6bc5d567e602.png)

  CRUD - READ

  Bây giờ nếu muốn create dữ liệu từ client thì chúng ta phải lấy được dữ liệu từ form. Nhưng Express không đọc dữ liệu trực tiếp từ form mà cần phải thông qua 1 package là body-parser.
  Cài đặt body-parser với câu lệnh

  $ npm install body-parser --save
  

  và bây giờ chúng ta có thể sử dụng body-paser
  Thay đổi lại nội dung server.js như sau

  const express = require('express');
  const bodyParser= require('body-parser')
  const app = express();
  app.use(bodyParser.urlencoded({extended: true}))
  app.get('/', (req, res) => {
   res.sendFile('/home/chu.thien.tam/node crud' + '/list.html')
  })
  app.post('/create', (req, res) => {
   console.log(req.body)
  })
  app.listen(8181, function() {
   console.log('listening on 8181')
  })
  

  chung ta thêm phương thức POST để cho đường dẫn
  localhot:8181/create

  MongoDB

  Cài đặt mongodb

  npm install mongodb --save
  

  Sau khi cài đặt chúng ta có thể liên kết với MongoDB thông qua MongoClient thông qua câu lệnh

  const MongoClient = require('mongodb').MongoClient
  
  MongoClient.connect('link-to-mongodb', (err, database) => {
   // ... start the server
  })
  

  ở đây chúng ta sẽ sử dụng mlab để tạo database
  sau khi config thì cập nhật lại server.js như sau

  const express = require('express');
  const bodyParser= require('body-parser')
  const app = express();
  const MongoClient = require('mongodb').MongoClient
  
  
  app.use(bodyParser.urlencoded({extended: true}))
  app.get('/', (req, res) => {
   res.sendFile('/home/chu.thien.tam/node crud' + '/list.html')
  });
  app.post('/create', (req, res) => {
   console.log(req.body)
  });
  
  var db
  
  MongoClient.connect("mongodb://crud:[email protected]:11314/node", { 
    }, function(err, client) {
   	if (err) return console.log('loi: ' + err)
  	db = client.db('crud') 
  	app.listen(8181, function() {
  	 console.log('listening on 8181')
  	})
    }
  );
  

  với MongoDb đã được tạo
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.