Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x) tại giá trị x = x0.

>> Bài toán Pascal: Viết chương trình cho phép cộng hai đa thức

Giải thuật:

- Dùng chương trình con để tính xn.

Cài đặt:

Program Gia_tri_cua_da_thuc;

Var n,i: integer;

  x,a,s:real;

Function XMU(x:real; n:integer):real;

Var i: integer;

  Mu: real;

Begin

  Mu:=1;

  For i:=1 to n do Mu:=Mu*x;

  XMU:=Mu;

End;

Begin

   Write('Nhap bac cua da thuc n = '); Readln(n);

   Write('Tinh f(x) tai x = ');Readln(x);

   S:=0;

   For i:=n downto 0 do

   Begin

     Write('a',i,'= '); Readln(a);

     S:=S+a*XMU(x,i);

   End;

   Writeln('F(',x:5:2,')= ',S:5:2);

   Readln;

End.