Trong thực tế rất nhiều trường hợp ta phải xóa 1 tham số trên URL, có rất nhiều cách thực hiện việc này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cách bạn cách mà tôi hay dùng
Ví dụ có link như sau: http:/abc.net/?search=abcd&sort=asc&theme=default

Giờ tôi muốn xóa đi tham số sort trên URL thì tôi làm như sau:

/**
 * 
 * Xoa tham so tren url
 *
 * @param string $url
 * @param string $param
 */
function removeParamUrl($url, $param) {
    preg_replace('/([?&])'. $param_remove .'=[^&]+(&|$)/', '$1', $url);
    $url = trim($url, '&');
    $url = trim($url, '?');
    return $url;
}
Sử dụng hàm số:
$url = 'http://abc.net/?search=abcd&sort=asc&theme=default';
$param_remove = 'sort';

//su dung ham nhu sau
removeParamUrl($url, $param_remove);